Skip to main content

سوالات متداول

۱. چگونه می‌توان در کنار سرویس ورکر پوشه سرویس ورکر دیگری هم در روت سایت داشت؟

برای استفاده از دو یا چند سرویس ورکر در روت پروژه می‌توانید آدرس سرویس ورکرهای دیگر را در داخل فایل سرویس ورکر پوشه که pushe-sw.js می‌باشد به شکل زیر قرار دهید:
importScripts("sw.js");
بدین صورت در نهایت تمامی سرویس ورکرها مرج شده و تبدیل به یک سرویس ورکر می‌شوند.

در صورتی که مشکل یا خطایی در راه اندازی وب پوش خورده اید می توانید در گیت‌هاب پوشه و در قسمت issues آن را گزارش کنید

https://github.com/pusheco/webpush-samples