Skip to main content

مشکلات و خطاهای وب‌پوش

جهت گزارش خطاهایی که با آن مواجه شده‌اید به پنل خود به آدرس https://console.pushe.co مراجعه کرده و با استفاده از سیستم تیکتینگ که در گوشه سمت راست-پایین قرار دارد تیکت جدیدی را تهیه کنید.