Skip to main content

نمایش هنگام بازبودن برنامه

Android
2.5.0

در صورتی که بخواهید هنگام باز بودن اپلیکیشن نوتیفیکیشن نمایش داده نشود می‌توانید از این قابلیت استفاده کنید.

می‌توانید برای یک یا همه‌ی نوتیفیکیشن‌های خود این قابلیت را فعال کنید.

از Web service

برای اینکه بتوانید این قابلیت را برای اعلان ارسالی از API فعال کنید بایستی کلید false:show_foreground را در بدنه‌ی data قرار دهید.

هنگام دریافت، کتابخانه‌ی پوشه با مشاهده‌ی مقدار false در صورتی که اپلیکیشن باز باشد اعلان را نمایش نخواهد داد و در عوض صرفا به فراخوانی Listener ها بسنده خواهدکرد.

برای مثال:

server_sample.js
const data = {
app_ids: YOUR_APP_ID,
data: {
title: 'عنوان پیام',
content: 'متن پیام',
show_foreground: false
}
};

برای همه‌ی نوتیفیکیشن‌ها

با فراخوانی کد زیر می‌توانید برای همه‌ی اعلان‌های دریافتی این قابلیت را لحاظ کنید:

 // فعال‌کردن این قابلیت برای همه‌ی اعلانها
await Pushe.EnableNotificationForceForegroundAware();

// حالت پیش‌فرض
await Pushe.DisableNotificationForceForegroundAware();

// بررسی فعال‌بودن یا نبودن
await Pushe.IsForceForegroundAware();