Skip to main content

تنظیمات دیالوگ عضویت وب‌پوش پوشه#

در صفحه دیالوگ عضویت افزونه مقادیر متن‌ها و دکمه‌ها و جای نمایش دیالوگ در صفحه قابل تغییر می‌باشد. که توضیحات آن‌ها در جدول زیر قابل مشاهده می‌باشد.

کلیدتوضیحات
titleعنوان دیالوگ
contentمتن دیالوگ
acceptTextمتن دکمه پذیرش
rejectTextمتن دکمه رد
iconآیکون (که در سمت راست دیالوگ قرار می‌گیرد)
positionموقعیت نمایش مودال در صفحه را نشان می‌دهد. مقدار قابل قبول یکی از: 'top-right', 'top-center', 'top-left', 'bottom-right', 'bottom-center', 'bottom-left' می‌باشد. مقدار پیش فرض برابر 'top-center' می‌باشد.
mobilePostionموقعیت نمایش مودال در موبایل می‌باشد که یکی از مقادیر 'top', 'bottom' قابل قبول می‌باشد. مقداد پیش‌فرض برابر 'top' می‌باشد.
dialogRetryRateیک مقدار عددی با واحد ثانیه می‌باشد مثلا 3600. برای جلوگیری از تکرار نمایش دیالوگ عضویت وب‌پوش در یک بازه‌ی زمانی برای کاربری که یک‌بار بر روی دکمه عدم‌ پذیرش کلیک کرده می‌توانید از این کلید استفاده کنید. برای مثال در صورتی که مقدار آن‌را 3600 بگذارید در صورتی که کاربر دکمه‌ی عدم پذیرش را کلیک کند تا ۱ ساعت دیگر با هر بار ریلود‌شدن صفحه دیگر مودال به آن کاربر نمایش داده نمی شود.