Skip to main content

تنظیمات دیالوگ عضویت وب‌پوش پوشه

در صفحه دیالوگ عضویت افزونه مقادیر متن‌ها و دکمه‌ها و جای نمایش دیالوگ در صفحه قابل تغییر می‌باشد. که توضیحات آن‌ها در جدول زیر قابل مشاهده می‌باشد.

کلیدتوضیحات
Show Dialogنمایش یا هدم نمایش دیالوگ
Titleعنوان دیالوگ
Titleمتن دیالوگ
Accept Textمتن دکمه پذیرش
Reject Textمتن دکمه رد
Iconآیکون (که در سمت راست دیالوگ قرار می‌گیرد)
Dialog Positionموقعیت نمایش مودال در صفحه را نشان می‌دهد. مقدار قابل قبول یکی از: 'top-right', 'top-center', 'top-left', 'bottom-right', 'bottom-center', 'bottom-left' می‌باشد. مقدار پیش فرض برابر 'top-center' می‌باشد.
Dialog Position In Mobileموقعیت نمایش مودال در موبایل می‌باشد که یکی از مقادیر 'top', 'bottom' قابل قبول می‌باشد. مقداد پیش‌فرض برابر 'top' می‌باشد.
Dialog Directionجهت نمایش دیالوگ
Modal Themeتم دیالوگ
dialogRetryRateیک مقدار عددی با واحد ثانیه می‌باشد مثلا 3600. برای جلوگیری از تکرار نمایش دیالوگ عضویت وب‌پوش در یک بازه‌ی زمانی برای کاربری که یک‌بار بر روی دکمه عدم‌ پذیرش کلیک کرده می‌توانید از این کلید استفاده کنید. برای مثال در صورتی که مقدار آن‌را 3600 بگذارید در صورتی که کاربر دکمه‌ی عدم پذیرش را کلیک کند تا ۱ ساعت دیگر با هر بار ریلود‌شدن صفحه دیگر مودال به آن کاربر نمایش داده نمی شود.
Delayed Modal Displayجهت تاخیر در نمایش دیالوگ بکار می رود. با این گزینه دیالوگ عضویت با تاخیر به کاربر نمایش داده میشود.
Delay Until Pages Surfedاین گزینه تنها زمانی قابل استفاده می‌باشد که سوییچ گزینه Delayed Modal Display فعال شده باشد. با استفاده از این گزینه می توان نمایش دیالوگ را تا زمانی که کاربر چند صفحه از وب سایت شما را مشاهده کرد به تاخیر انداخت.
Delay Until Time Spentاین گزینه تنها زمانی قابل استفاده می‌باشد که سوییچ گزینه Delayed Modal Display فعال شده باشد. با استفاده از این گزینه می توان نمایش دیالوگ را تا زمانی که کاربر مدت زمان مشخص شده در سایت شما را گذراند، به تاخیر انداخت. دقت داشته باشید که واحد این گزینه به ثانیه می‌باشد.
Delay Until Page Scrollاین گزینه تنها زمانی قابل استفاده می‌باشد که سوییچ گزینه Delayed Modal Display فعال شده باشد. با استفاده از این گزینه می توان نمایش دیالوگ را تا زمانی که کاربر درصد مشخص شده از سایت شما را اسکرول کرد به تاخیر انداخت.
نکته

شما می‌توانید سه گزینه Delay Until Pages Surfed، Delay Until Time Spent و Delay Until Page Scroll را با هم یا جداگانه استفاده کنید.