Skip to main content

کلید‌های اعلان

در این صفحه لیست تمامی کلید‌های اعلان به همراه توضیح آن‌ها قابل مشاهده می‌باشد. قالب کلی اعلان یک دیکشنری است که کلید های زیر را درون خود نگه می‌دارد.

app_ids

app_ids

استفاده: اجباری در همه نوع اعلان
کلید پدر: -
نوع مقدار: رشته string
توضیحات: این کلید بیانگر شناسه اپلیکیشن می‌باشد که برای همه انواع اعلان اجباری می‌باشد

data

data

استفاده: اجباری
کلید پدر: -
نوع مقدار: دیکشنری
توضیحات: این کلید که از نوع دیکشنری می‌باشد برای نگه داری مقادیر محتوایی که قرار است در اعلان نمایش داده شوند نظیر عنوان، متن، آیکن و ... به کار می‌رود. در صورت استفاده از این کلید ، حتما باید مقدار داشته باشد.

title

data.title

استفاده: (در صورت استفاده از کلید data) اجباری
کلید پدر: کلید data
نوع مقدار: رشته string
توضیحات: عنوان اعلانی که در دستگاه نمایش داده می‌شود

content

data.content

استفاده: (در صورت استفاده از کلید data) اجباری
کلید پدر: کلید data
نوع مقدار: رشته string
توضیحات: متن اعلانی که در دستگاه نمایش داده می‌شود

icon

data.icon

استفاده: اختیاری
کلید پدر: کلید data
نوع مقدار: رشته string
توضیحات: آیکن اعلانی که در دستگاه نمایش داده می‌شود
توصیه می‌شود که حتما از https برای آدرس آیکن استفاده شود

image

data.image

استفاده: اختیاری
کلید پدر: کلید data
نوع مقدار: رشته string
توضیحات: عکس اعلانی که در دستگاه نمایش داده می‌شود.
توصیه می‌شود که حتما از https برای آدرس عکس استفاده شود

tag

data.tag

استفاده: اختیاری
کلید پدر: کلید data
نوع مقدار: رشته string
توضیحات: اگر چندین نوتیفیکیشن، یک مقدار همسان/برابر از این کلید را داشته باشند، نوتیفیکیشن های باز قبلی (بشرط داشتن tag یکسان) بر روی دستگاه گیرنده با آخرین نوتیفیکیشن دریافتی او که دارای tag یکسان با نوتیفیکیشن های قبلی بود، جایگزین می‌شود.

action

data.action

استفاده: اختیاری
کلید پدر: کلید data
نوع مقدار: دیکشنری
توضیحات: این کلید یک دیکشنری می‌باشد که مقادیر مربوط به اکشن اعلان نظیر باز کردن وب‌سایت و یا باز کردن یه آدرس و ... را نگه می‌دارد

action_type

data.action.action_type

استفاده: اختیاری
کلید پدر: کلید action
نوع مقدار:
توضیحات: نوع عملکرد اعلان
مشاهده لیست تمامی عملکرد‌های اعلان

url

data.action.url

استفاده: اختیاری
کلید پدر: کلید action
نوع مقدار:
توضیحات: مقدار یا عملکردی است که اکشن اعلان انجام می‌دهد
مشاهده لیست تمامی عملکرد‌های اعلان و url های مرتبط

buttons

data.buttons

استفاده: اختیاری
کلید پدر: کلید data
نوع مقدار: لیست
توضیحات: لیستی از button ها می باشد
هر button یک دیکشنری می‌باشد که کلید‌هایی نظیر btn_action, btn_order , ... را در برمیگیرد

[button]

data.buttons

استفاده: اختیاری
کلید پدر: کلید buttons
نوع مقدار: دیکشنری
توضیحات:
(این کلید وجود ندارد) ، صرفا بیانگر این است که button یک دیکشنری درون کلید buttons می باشد که کلیدهایی که در ادامه توضیح داده می‌شود را نگه می‌دارد.

btn_order

data.buttons.button.btn_order

استفاده: در صورت استفاده از button(s) این کلید اجباری می‌باشد
کلید پدر: کلید button
نوع مقدار: نوع عددی integer
توضیحات: ترتیب قرار گیری buttons در اعلان

btn_content

data.buttons.button.btn_content

استفاده: اختیاری
کلید پدر: کلید button
نوع مقدار: رشته string
توضیحات: متن button

btn_icon

data.buttons.button.btn_icon

استفاده: اختیاری
کلید پدر: کلید button
نوع مقدار: رشته string
توضیحات: آیکن button
مشاهده لیست آیکن‌های اعلان

btn_action

data.buttons.button.btn_action

استفاده: اختیاری
کلید پدر: کلید button
نوع مقدار: دیکشنری
توضیحات: همانند کلید action می‌باشد و دو کلید action_type , url قبول می‌کند که مقادیر آنها را می توانید در قسمت اکشن‌های اعلان مشاهده کنید.

close_on_click

close_on_click

استفاده: اختیاری
کلید پدر: -
نوع مقدار: بولین (true یا false)
توضیحات: باقی ماندن پیام تا کلیک کاربر

filters

filters

استفاده: اختیاری
کلید پدر: -
نوع مقدار: دیکشنری
توضیحات: یک دیکشنری است که کلید‌های مربوط به انواع فیلتر و شناسه های یکتا اعلان را نگه می‌دارد.

phone_number

filters.phone_number

استفاده: اختیاری
کلید پدر: کلید filters
نوع مقدار: لیستی از رشته string
توضیحات: فیلتر اعلان بر اساس شماره تلفن کاربر

email

filters.email

استفاده: اختیاری
کلید پدر: کلید filters
نوع مقدار: لیستی از رشته string
توضیحات: فیلتر اعلان بر اساس آدرس ایمیل کاربر

custom_id

filters.custom_id

استفاده: اختیاری
کلید پدر: کلید filters
نوع مقدار: لیستی از رشته string
توضیحات: فیلتر اعلان بر اساس شناسه دلخواه