Skip to main content

ارسال اعلان شخصی‌سازی شده

Android

تعریف اعلان شخصی‌سازی شده

در این نوع اعلان با استفاده از برچسب‌هایی(tag) که به کاربران خود اختصاص داده‌اید، می‌توانید اعلان با عنوان(title) و متن(content) شخصی‌سازی شده متناسب با هر کاربر ارسال کنید.

برای دریافت اطلاعات بیشتر از نحوه برچسب‌گذاری (tag) کاربران می‌توانید به بخش برچسب‌گذاری در مستندات کتابخانه پوشه مراجعه کنید.

نکته مهم
Android

این نوع اعلان هم‌اکنون فقط در پلتفرم Android قابل استفاده می‌باشد.

احتیاط

این نوع اعلان فقط زمانی ارسال میشود که اعلان فیلتردار باشد. (اعلان فیلتردار به اعلانی گفته میشود که حداقل یکی از کلید های filters, max_recipient, uniqe:True را دارا باشد.)

کلید‌های ارسال شخصی‌سازی شده

برای ارسال اعلان شخصی‌سازی شده کافیست در عنوان(title) و متن اعلان(content) از ساختار زیر پیروی کنید:

{{ tag_key | default_value }}

به عنوان نمونه:

"data": {
"title": "عزیز {{ name | کاربر }} سلام",
"content": "درصد تخفیف تعلق گرفت {{ discount | 10 }} ،به شما همراه گرامی"
}

در هنگام ارسال اعلان به هر مخاطبین ساختار استفاده شده به ازای هر مخاطب به صورت زیر جایگذاری می‌شود:

  • در صورتی که مخاطب برچسب تعیین شده (tag_key) را داشته باشد، مقدار این برچسب جایگزین ساختار تعیین شده خواهد شد.
"data": {
"title": "سلام محمد عزیز",
"content": "به شما همراه گرامی، ۱۰۰ درصد تخفیف تعلق گرفت"
}
  • در صورتی که مخاطب برچسب تعیین شده (tag_key) را نداشته باشد، مقدار پیش فرض تعیین شده (default value) جایگزین ساختار تعیین شده خواهد شد.
"data": {
"title": "سلام کاربر عزیز",
"content": "به شما همراه گرامی، ۱۰ درصد تخفیف تعلق گرفت"
}
نکته

مقدار ‍default_value در ساختار اعلان شخصی‌سازی شده می‌توانید بیش از یک کلمه باشد.

تغییر جهت متن

توجه داشته باشید استفاده از کاراکتر‌های انگلیسی در متون فارسی باعث تغییر جهت متن (direction) می‌شود.

توصیه ما به شما این است که ابتدا عنوان و متن فارسی خود را نوشته و سپس ساختارهای مورد نظر رو در جای مناسب جایگزین کنید.

به عنوان نمونه:

{
"title":"سلام محمد خوبی؟"
}

با جایگزین کردن ساختار شخصی‌سازی به جای محمد متن حاصل بدین صورت خواهد شد:

{
"title":"سلام {{ کاربر | name }} خوبی؟"
}

نمونه کد ارسال اعلان شخصی‌سازی شده

در نمونه کد های زیر حداقل کد مورد نیاز برای ارسال یک اعلان شخصی‌سازی شده در زبان های مختلف با عنوان و متن نمایش داده شده است. برای مشاهده تمامی کلید های قابل استفاده به بخش تمامی کلید های اعلان مراجعه کنید.

  • در این نمونه کد از cURL استفاده شده است که می‌توانیدتوسط sudo apt install curl آن را نصب کنید.
curl -X POST https://api.pushe.co/v2/messaging/notifications/ \
-H 'authorization: Token YOUR_TOKEN' \
-H 'content-type: application/json' \
-d '{
"app_ids": "YOUR_APP_ID",
"filters": {
"device_id": ["device_id_1"]
},
"data":{
"title": "سلام {{ name | کاربر }} عزیز",
"content":"به شما {{ discount | 10}} درصد تخفیف تعلق گرفت."
},
}'