Skip to main content

شناسه‌ها

DeviceId

این شناسه متناظر است با:

UIDevice.current.identifierForVendor?.uuidString

let deviceId = PusheClient.shared.getDeviceId()

AdvertisingId

این شناسه متناظر است با:

ASIdentifierManager.shared().advertisingIdentifier.uuidString

let advertisingId = PusheClient.shared.getAdvertisingId()

اختصاص شناسه سفارشی به کاربران

شما می‌توانید به کاربران خود یک شناسه اختصاص دهید و از این شناسه برای ارسال اعلان تکی به کاربران استفاده کنید.

یکتا نگه داشتن شناسه‌هایی که به کاربران خود اختصاص می‌دهید بر عهده شماست. در صورتی که شناسه‌ای را به بیشتر از یک کاربر اختصاص دهید، موقع ارسال اعلان به آن شناسه همه کاربرانی که آن شناسه به آن‌ها اختصاص داده شده است اعلان را دریافت خواهند کرد.
در مواقعی ممکن است این رفتار مطلوب باشد، مثلا در صورتی که یک کاربر در چند دستگاه لاگین کرده باشد ولی در غیر این صورت توجه داشته باشید که یک شناسه را به بیش از یک کاربر اختصاص ندهید.

سه نوع شناسه قابل اختصاص دادن به کاربران وجود دارد که شما برحسب نیاز از یک یا تعدادی از آن‌ها می‌توانید استفاده کنید.

شناسهتوضیحاتنحوه اختصاص دادن
ایمیلآدرس ایمیل کاربرPusheClient.shared.setUserEmail()
شماره تلفنشماره تلفن کاربرPusheClient.shared.setUserPhoneNumber()
شناسه دلخواههر عبارت دلخواهی که می‌خواهید به عنوان شناسه استفاده کنیدPusheClient.shared.setCustomId()

تابع setUserEmail

با استفاده از این متد می توانید ایمیل کاربر را به عنوان یک شناسه یکتا برای وی ذخیره کنید و با استفاده از آن اعلان یکتا برای این کاربر ارسال کنید.

let email = "[email protected]"
if PusheClient.shared.setUserEmail(email: email) {
print("done.")
}

نکته: برای حذف ایمیل از قبل ذخیره شده کاربر مقدار nil را به عنوان پارامتر به این متد بدهید.

تابع setUserPhoneNumber

با استفاده از این متد می توانید شماره کاربر را به عنوان شناسه یکتا برای وی‌ دخیره کنید و با استفاده از این شماره به این کاربر اعلان یکتا ارسال کنید.

let phoneNumber = "09121111111"
if PusheClient.shared.setUserPhoneNumber(phoneNumber: phoneNumber) {
print("done.")
}

تابع setCustomId

با استفاده از این متد می توانید یک شناسه یکتا (می توانید از هر مقداری برای شناسه یکتا استفاده کنید فقط مقدار پارامتر باید از نوع string باشد) به کاربر اختصاص دهید تا با این شناسه به کاربر اعلان یکتا ارسال کنید.

let customId = "aCustomIdYousetForUser"
PusheClient.shared.setCustomId(id: customId)

نکته: برای حذف شناسه از پیش ذخیره شده مقدار nil را به عنوان پارامتر به این متد بدهید.

دریافت مقدار شناسه‌های سفارشی

برای دریافت مقادیر شناسه های سفارشی شده که متدهای آن در بالا توضیح داده شد می توانید از متد‌های زیر استفاده کنید. توضیحات این شناسه‌ها در جدول زیر آمده است:

شناسهتوضیحاتنحوه دریافت
شناسه سفارشی UserEmailشناسه سفارشی ایمیل که توسط شما از قبل ذخیره شده توسط این متد قابل دریافت می‌باشد.PusheClient.shared.getUserEmail
شناسه سفارشی UserPhoneNumberشناسه سفارشی شماره کاربر که از قبل توسط شما ذخیره شده و توسط این متد قابل دریافت می‌باشد.PusheClient.shared.getUserPhoneNumber
شناسه سفارشی CustomIdشناسه customId که از قبل توسط شما ذخیره شده و توسط این متد قابل دریافت می‌باشد.PusheClient.shared.getCustomId

تابع getUserEmail

این متد مقداری که برای email از قبل توسط PusheClient.shared.setUserEmail ذخیره شده را برمی‌گرداند. در صورتی که هیچ مقدار ایمیلی از قبل برای آن ذخیره نشده باشد یک string خالی برمی‌گرداند.

let email = PusheClient.shared.getUserEmail()

تابع getUserPhoneNumber

این متد مقداری که برای phoneNumber از قبل توسط PusheClient.shared.setUserPhoneNumber ذخیره شده را برمی‌گرداند. در صورتی که هیچ مقداری از قبل ذخیره نشده باشد یک string خالی بر‌می‌گرداند.

let phoneNumber = PusheClient.shared.getUserPhoneNumber()

تابع getCustomId

این متد مقداری که از قبل برای customId توسط PusheClient.shared.setCustomId ذخیره شده را بر‌می‌گرداند. در صورتی که هیچ مقداری از قبل ذخیره نشده باشد یک string خالی برمی‌گرداند.

let customId = PusheClient.shared.getCustomId()