Skip to main content

رویدادها

در صورتی که ایونت(رویداد) خاصی در برنامه اتفاق افتاد می‌توانید آن‌ را با استفاده از Pushe ثبت کنید.

رویداد چیست

برای بررسی کردن رفتار کاربرانتان هنگام استفاده از اپلیکیشن، می‌توانید هر جایی که اکشن کاربر برای شما اهمیت دارد یک رویداد یا ایونت به سمت سرورهای پوشه ارسال کنید. برای مثال وقتی کاربر وارد صفحه خرید می‌شود، وقتی که کاربر روی دکمه جستجو کلیک می‌کند و یا در صورتی که کاربر پلن خود را در برنامه از رایگان به پولی تغییر میدهد و به اصطلاح پرمیوم می‌شود و ...

اینکه چه رویدادی را ثبت کنید به مدیر محصول، تیم مارکتینگ و یا کسی که تحلیل رفتارهای کاربران در اپلیکیشن را انجام می‌دهد بستگی دارد

ارسال رویداد

منظور از رویداد یا ایونت چیست؟

برای مثال در صورتی که کاربر پلن خود را در برنامه از رایگان به پولی تغییر داد می‌توان از این امکان برای ارسال و ثبت این رویداد استفاده نمود.

@objc(sendEventWithName:) func sendEvent(with name: String)

@objc(sendEvent:) func sendEvent(event: Event)

let eventName = "permium_activated";
PusheClient.shared.sendEvent(name: eventName);
// ----------
let eventName = "permium_activated";
let eventAction = EventAction.purchase
let eventData: [String: Any] = ["first": 1,
"second": ["nested": "something"],
"third": true]
let event = Event(name: eventName, action: eventAction, data: eventData)
PusheClient.shared.sendEvent(event: event)