Skip to main content

نحوه اضافه کردن App-Groups

۱. فایل پروژه را انتخاب کنید.

۲. از لیست Targetها، Target اصلی برنامه را انتخاب کنید.

۳. از لیست عنوان‌ها، عنوان Signing & Capabilities را انتخاب کنید.

۴. اطمینان حاصل کنید که برچسب All فعال باشد، سپس برروی + Capabilities کلیک کنید.

۵. گزینه App Groups را انتخاب کنید.

IOS IMAGE

۶. در قسمت App Groups بر روی دکمه + کلیک کنید.

۷. یک container جدید ایجاد کنید. پیشنهاد ما برای فرمت شناسه به صورت زیر است:

group.<your-main-target-bundle-id>.pusheShared

IOS IMAGE

۸. از لیست Targetها، Notification Service Exntension را انتخاب کنید.

۹. از لیست عنوان‌ها، عنوان Signing & Capabilites را انتخاب کنید.

۱۰. اطمینان حاصل کنید که برچسب All فعال باشد، سپس برروی + Capabilities کلیک کنید.

۱۱. گزینه App Groups را انتخاب کنید.

IOS IMAGE

۱۲. در قسمت App Groups برروی دکمه + کلیک کنید.

۱۳. یک container جدید ایجاد کنید. در این قسمت دقیقا همان شناسه‌ای را وارد کنید که در قسمت قبل وارد کردید.

IOS IMAGE

⚠️ شناسه‌ای که در این دو قسمت وارد کردید، باید در فایل Info.plist مربوط به هر دو target اصلی و Notification Service Extension در دیکشنری Pushe و با کلید AppGroupsId وارد شود.