Skip to main content

بررسی آماده‌ به‌کار شدن کتابخانه

بررسی رجیستر شدن

برای اینکه بررسی کنید عملیات رجیسترکردن دستگاه در پوشه انجام شده‌ است، می‌توانید از دو روش استفاده کنید:

  • تابع isRegistered

@objc(isRegistered) func isRegistered() -> Bool

در صورتی که دستگاه از Firebase cloud توکن‌ گرفته باشد و نصب دستگاه در سرور‌های پوشه ثبت‌ شده باشد مقدار خروجی صحیح خواهد بود.

let isPusheRegistered = PusheClient.shared.isRegistered()

  • پیاده‌سازی و ست کردن تابع registerationCompletionHandler

@objc var registerationCompletionHandler: (() -> ())? { get set }

در صورتی که دستگاه از Firebase cloud توکن‌ گرفته باشد و نصب دستگاه در سرور‌های پوشه ثبت‌ شده باشد تابع registerationCompletionHandler اجرا خواهد شد.

PusheClient.shared.registerationCompletionHandler = {
// your callback's code goes here
}

بهتر است برای استفاده از امکانات پوشه از این تابع استفاده کنید تا مطمئن شوید تا رجیستر انجام نشده‌ است،‌ امکانات فراخوانی نشوند. برای مثال وقتی می‌خواهید کاربری را عضو تاپیکی کنید بهتر است ابتدا بررسی کنید که عملیات رجیستر پوشه انجام شده باشد.