Skip to main content

تاپیک

تاپیک را می‌توان یک گروه به حساب آورد که کاربران یک اپ را می‌توان به آن اضافه و از آن حذف کرد. شما می‌توانید کاربران خود را در تاپیک یا تاپیک‌های متفاوت ثبت‌نام کنید و برحسب علاقه‌مندی کاربران یا دسته‌بندی خودتان به تاپیک مرتبط پوش بفرستید. مثلا اگر شما اپلیکیشن خبری دارید و کاربرانی به اخبار ورزشی علاقمند هستند و عده‌ای به اخبار فرهنگی، می‌توانید دسته اول را در تاپیک ورزشی و دسته دوم را در تاپیک فرهنگی ثبت‌نام کنید و هنگام ارسال پوش، برحسب محتوای پوش‌تان به تاپیک مرتبط آن را ارسال کنید تا فقط کاربران علاقمند به آن موضوع آن را دریافت کنند.برای استفاده از این امکان باید کاربران خود را در تاپیک مورد نظر عضو کنید.

عضویت کاربر در تاپیک

Android

کاربر را به تاپیک‌ مشخص اضافه می‌کند.

 Pushe.subscribe('topicName',callback:(result) {
// Successfully subscribed to topic
});

نام تاپیک باید انگلیسی باشد و Regex آن مطابق داکیومنت فایربیس بصورت زیر است:
[a-zA-Z0-9-_.~%]+

لغو عضویت کاربر از تاپیک

Android

کاربر را از تاپیک در صورت وجود حذف می‌کند (در صورتی که قبلا عضو نشده‌ باشد اتفاقی نمی‌افتد)

Pushe.unsubscribe('topicName',callback:(result) {
// Successfully unsubscribed from topic
});

گرفتن لیست تایپک‌های عضو شده‌ی کاربر

Android

با استفاده از تابع getSubscribedTopics می‌توان لیست تاپیک‌هایی که کاربر در آنها با استفاده از Pushe.subscribe عضو شده را به دست آورد:

var listOfTopics = await Pushe.getSubscribedTopics();