Skip to main content
v2.0.3

رویداد نوتیفیکیشن

تعریف رویداد‌های نوتیفیکیشن

در صورتی که پیامی از پوشه به کاربر ارسال شود (نوتیفیکیشن و یا جیسون)، می‌توان از آنها باخبر شد. برای اینکار می‌توانید کالبکی تعریف‌کنید و هنگام رخ‌دادن یکی از رویدادهای زیر کدهای خود را فراخوانی کنید.

 • دریافت نوتیفیکیشن
 • دریافت JSON (Custom content)
 • کاربر بر روی اعلان کلیک کند
 • کاربر اعلان را رد کند
 • کاربر بر روی دکمه‌ای از اعلان کلیک کند

نحوه‌ی کارکرد رویدادها در فلاتر

با توجه به محدودیت‌های فلاتر در background دریافت رویدادها در زمانی که برنامه باز است و زمانی که برنامه بسته است، متفاوت خواهد بود. در صورتی که برنامه باز باشد داده‌های لازم در غالب NotificationData دریافت خواهند شد،‌ اما در صورتی که برنامه بسته باشد و FlutterEngine در حال اجرا نباشد، رویداد در توابع عادی که درون main اصلی فراخوانی می‌شوند قابل استفاده نیستند و در عوض در تابعی دیگر جدا از بقیه‌ی کلاس‌ها فراخوانی می‌شوند.

تابع setNotificationListener

Android
پارامتر ورودیاستفاده
onReceivedزمانی که نوتیفیکیشن دریافت شد این متد اجرا می‌شود.
onClickedزمانی که کاربر روی نوتیفیکیشن کلیک کند، این متد اجرا می‌شود
onDismissedزمان که کاربر نوتیفیکیشن را رد کند، این متد اجرا می‌شود
onButtonClickedزمانی که کاربر روی یک دکمه‌ی نوتیفیکیشن کلیک‌کند، این متد اجرا می‌شود
onCustomContentReceivedزمانی که نوتیفیکیشن همراه با جیسون دلخواه و یا جیسون دلخواه‌، دریافت شود این متد اجرا می‌شود
onBackgroundNotificationReceivedتابعی که هنگام دریافت نوتیفیکیشن در زمان بسته‌بودن برنامه فراخوانی می‌شود

برحسب بسته‌بودن یا بازبودن برنامه، پیاده‌سازی دریافت رویداد به دو حالت تقسیم می‌شود:

هنگامی که نوتیفیکیشنی دریافت شود و برنامه بسته باشد، تنها کلاسی که کدهای آن فراخوانی می‌شود کلاس Application است. لذا انتظار اجرا کدهای فریم‌ورک را نباید داشته باشیم زیرا این کدها در Foreground اجرا می‌شوند.
برای دریافت رویداد حتی در هنگامی که برنامه بسته‌است باید کدی داشته باشیم که در کلاس Application اجرا شود. پس:

ساخت کلاس اپلیکیشن

 • به آدرس android/src/main/java/ بروید.
 • پکیج‌نیم خود را باز کنید و در کنار کلاس MainActivity کلاسی (جاوا) به نام MyApp ایجاد کنید.
 • کد زیر را به جای کد اصلی قرار دهید:
package co.pushe.pushe.flutter; // پکیج‌نیم خود را قرار دهید

import android.content.Context;
import androidx.multidex.MultiDex;
import co.pushe.plus.flutter.PusheFlutterPlugin;
import io.flutter.app.FlutterApplication;
import io.flutter.plugin.common.PluginRegistry;

public class MyApp extends FlutterApplication implements PluginRegistry.PluginRegistrantCallback {

// در صورتی که مالتی دکس را فعال کرده‌اید این تابع را نیز قرار دهید
@Override
protected void attachBaseContext(Context base) {
super.attachBaseContext(base);
MultiDex.install(this);
}

@Override
public void onCreate() {
super.onCreate();
PusheFlutterPlugin.setDebugMode(true); // فعال‌سازی دیباگ مد برای چاپ اطلاعات بیشتر در کنسول
PusheFlutterPlugin.initialize(this);
}

@Override
public void registerWith(PluginRegistry registry) {
// یکی از خطوط زیر
PusheFlutterPlugin.registerWith(registry); // FlutterEmbedding v2
GeneratedPluginRegistrant.registerWith(registry); // FlutterEmbedding v1
}
}

تعیین state بازشدن برنامه (Flutter embedding v1)

در صورتی که برنامه با استفاده از Flutter v1.12 یا بالاتر ساخته شده است نیازی به انجام این بخش نیست، زیرا پلاگین از چرخه‌ی حیات برنامه مطلع خواهد شد. اما در غیر اینصورت بایستی بازشدن برنامه را به پوشه اطلاع دهید.

برای مطلع‌کردن پوشه از باز شدن برنامه، در فایل MainActivity هنگام ساخته شدن اکتیویتی این خط را اضافه کنید:

class MainActivity: FlutterActivity() {
override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
super.onCreate(savedInstanceState)
co.pushe.plus.flutter.PusheFlutterPlugin.appOnForeground(true)
GeneratedPluginRegistrant.registerWith(this)
}
}
 • فایل AndroidManifest.xml را در آدرس android/src/main باز کنید و این خط (Highlight شده) را به تگ application اضافه‌کنید:
<application
android:name=".MyApp"
android:label="Pushe Flutter"
android:icon="@mipmap/ic_launcher"
...>

تعریف تابع رویداد مختص بکگراند

 • برای دریافت رویداد،‌ در بکگراند نیاز به تابعی دارید که TopLevel و یا Static باشد.

تابع TopLevel تابعی‌ است که داخل هیچ کلاسی نیست و به صورت جدا در یک فایل قرار دارد.
تابع Static تابعی از یک کلاس است که دارای کلید static است.

برای مثال تابع زیر یک تابع TopLevel است:


// No class must surround this function. It Must be static or top level
_onBackgroundMessageReceived(String eventType, dynamic message) {
switch(eventType) {
case Pushe.notificationReceived: // اعلان دریافت شده

// Notification received

break;
case Pushe.notifiactionClicked: // اعلان کلیک شده

// Notification clicked

break;
case Pushe.notificationDismissed: // اعلان رد شده

// Notification dismissed

break;
case Pushe.notificationButtonClicked: // دکمه‌ای از اعلان کلیک شده

// Notification button clicked

break;
case Pushe.customContentReceived: // جیسون دلخواه دریافت شده

// Notification custom content (json) received

break;
}
}

پارامتر eventType می‌تواند یکی از موارد زیر باشد:

 • Pushe.notificationReceived, Pushe.notificationClicked, Pushe.notificationDismissed:
  نوتیفیکیشن دریافت، کلیک یا رد شده است و message می‌تواند به یک NotificationData تبدیل شود:
var notification = NotificationData.fromDynamic(message);
 • Pushe.notificationButtonClicked:
  دکمه‌ای از نوتیفیکیشن کلیک شده است و message می‌تواند به NotificationData تبدیل شود و فیلد clickedButton نمایانگر اطلاعات دکمه‌ی کلیک‌شده است.
var notification = NotificationData.fromDynamic(message);
NotificationButtonData clickedButton = notification.clickedButton;
 • Pushe.customContentReceived:
  دیتای دلخواه در غالب جیسون دریافت شده و message یک Map خواهد بود.
var customDataKey1 = message['myKey1'];

استفاده از تابع برای دریافت رویداد

برای دریافت رویداد در بکگراند بایستی تابع را به پوشه معرفی کنید. برای این کار کافیست نام تابع را به پارامتر آخر setNotificationListener بدهید:

Pushe.setNotificationListener(
onReceived: (notificationData) { /* Your code for foreground */ },
onClicked: (notificationData) { /* Your code for foreground */ },
onDismissed: (notificationData) { /* Your code for foreground */ },
onButtonClicked: (notificationData) { /* Your code for foreground */ },
onCustomContentReceived: (customContent) { /* Your code for foreground */ },
// For background
onBackgroundNotificationReceived: _onBackgroundMessageReceived // TOP LEVEL function
);

نکته: رویداد بکگراند در یک Isolate دیگر فراخوانی می‌شود و لذا دسترسی به Ui در بکگراند وجود ندارد.

آرگومان‌های ورودی نیز رشته‌هایی با فرمت زیر هستند:

 • notificationData: این رشته اطلاعات نوتیفکیشن را در غالب یک جیسون دارد. از قبیل تیتر، متن.
فیلدتوضیحات
titleتیتر نوتیفیکیشن
contentمحتوای نوتیفیکیشن
bigTitleتیتر بزرگ نوتیفیکیشن
bigContentمحتوای بزرگ نوتیفیکیشن
summaryمتن خلاصه‌ی نوتیفکیشن
imageUrlلینک عکس نوتیفیکیشن
iconUrlلینک آیکون نوتیفیکیشن
customContentجیسون دلخواه نوتیفیکیشن
buttonsلیست دکمه‌هایی که نوتیفیکیشن دارد
 • clickedButton: این رشته اطلاعات دکمه‌ي کلیک‌شده را در غالب جیسون‌دارد.
فیلدتوضیحات
idشناسه‌ای برای تشخیص دکمه
textمتن دکمه
 • customContent: این رشته جیسونی است که توسعه‌دهنده هنگام ساخت و ارسال نوتیفیکیشن به آن ضمیمه می‌کند.