Skip to main content

اعلان از طریق کد

با استفاده‌ از شناسه‌های کاربر می‌توان از یک دیوایس به دیگری اعلان فرستاد.

نکته: در این حالت باید موارد زیر در نظر گرفته شود تا اعلان از یک دستگاه به دستگاه دیگر ارسال شود:
۱. اپلیکیشنی که برای ارسال و دریافت اعلان استفاده می‌شود باید در دستگاه مبدا و مقصد یکی باشد
۲. هر دو دستگاه باید در سرور پوشه رجیستر شده باشند

متد sendNotificationToUser

Android

از نسخه‌ی ۲.۰.۲

پارامتر ورودیاستفاده
idTypeنوع شناسه‌ی مورد نظر (از IdType.AndroidId, IdType.GoogleAdvertisingId, IdType.CustomId )
idشناسه‌ی کاربر مقصد که نوع آن در بالا انتخاب شده‌است
titleتیتر اعلان
contentمحتوای اعلان
bigTitleعنوان کامل
bigContentمحتوای کامل
imageUrlلینک عکس
iconUrlلینک آیکون
notifIconآیکن اعلان
customContentمحتوای سفارشی (محتوایی که شامل کلید های سفارشی برای استفاده در اپلیکیشن‌تان می‌باشد)

از اندروید ۹ بعد توصیه می‌شود که تمام لینک‌ها را Https قرار دهید و یا android:clearTextTraffic="true" را در مانیفست اضافه کنید. بیشتر بخوانید

می‌توانید با استفاده از این تابع نوتیفیکیشنی با تیتر و متن به کاربر خاصی که این اپلیکیشن را نصب کرده و نصب آن در کنسول ثبت‌ شده ارسال کنید.

Pushe.sendNotificationToUser(
IdType.GoogleAdvertisingId,
await Pushe.getGoogleAdvertisingId(), // Or another Id
'Hello user!', // title
'How are you?', // content
bigTitle: 'This is a big title',
bigContent: 'This is a big content',
imageUrl: 'someLink',
iconUrl: 'someLink',
customContent: {'key1': 'value1'}
);

متد sendAdvancedNotificationToUser

Android

از نسخه‌ی ۲.۱.۰

پارامتر ورودیاستفاده
idTypeنوع شناسه‌ی مورد نظر (از IdType.AndroidId, IdType.GoogleAdvertisingId, IdType.CustomId )
idشناسه
advancedJsonتیتر اعلان

در صورتی که بخواهید به همین دستگاهی که کد را اجرا می‌کند اعلان ارسال کنید کافیست AndroidId را برابر شناسه‌ی همین دستگاه قرار دهید:

var androidId = await Pushe.getAndroidId();

Pushe.sendNotificationToUser(androidId, "Hello user", "How are you?");