Skip to main content

فعال‌کردن مالتی‌دکس

Android

MultiDex چیست؟

در صورتی که minSdkVersion پایینتر از ۲۱ باشد و پروژه را اجرا کنید ممکن است این خطا رخ‌دهد:در ماشین مجازی Dalvik تعداد متدهای ممکن در یک فایل .dex محدود به 64K می‌باشد و در صورتی که تعداد متدها از این عدد گذر کند Dalvik توانایی دسترسی به تمام متدها را نخواهد داشت. لذا بایستی از قابلیت MultiDex استفاده شود تا چند فایل .dex برای دسترسی به همه‌ی متدها توسط Dalvik ممکن شود.

در صورتی که خطایی همانند زیر برای شما رخ می‌دهد

نکته‌ی مهم:
در صورتی که MinSDK ۲۱ یا بالاتر باشد این مشکل رخ نخواهد داد زیرا MultiDex در این حالت به صورت پیش‌فرض پشتیبانی می‌شود و نیاز به کار اضافه نیست.
در صورتی که برنامه به این حالت است، مشکل شما MultiDex نیست.

فعال‌کردن MultiDex در برنامه

اضافه‌کردن کد گریدل

‌در فایل android/app/build.gradle مالی‌دکس را فعال‌کنید:

android {
defaultConfig {
// ...
multiDexEnabled true
}
}
dependencies {
implementation "androidx.multidex:multidex:2.0.1"
}

تغییردادن کلاس اپلیکیشن

  • به آدرس android/src/main/(java or kotlin)/<your_app>بروید.
    (your_app مسیر پکیج برنامه‌ی شماست)


  • کلاسی به نام MyApp در کنار MainActivity بسازید و کد زیر را در آن لحاظ کنید:
package <your_app>; // در اینجا پکیج‌نیم برنامه باید قرار داده شود

import io.flutter.app.FlutterApplication
import io.flutter.plugin.common.PluginRegistry
import io.flutter.plugin.common.PluginRegistry.PluginRegistrantCallback
import io.flutter.plugins.GeneratedPluginRegistrant
import co.pushe.plus.flutter.PusheFlutterPlugin
import androidx.multidex.MultiDex

class MyApp : FlutterApplication(), PluginRegistrantCallback {

override fun attachBaseContext(base: Context) {
super.attachBaseContext(base)
MultiDex.install(this)
}

override fun onCreate() {
super.onCreate()

// other codes

}

override fun registerWith(registry: PluginRegistry) {
GeneratedPluginRegistrant.registerWith(registry) // Only Embedded v1
}
}

در صورتی که پروژه با استفاده از FlutterEmbeddingV2 (Flutter v1.12 یا بالاتر) ساخته‌شده است نیازی به رجیستر کردن پلاگین‌ها نیست و این کار خودکار انجام می‌شود،‌ اما در صورتی که پروژه با استفاده از نسخه‌ی قدیمی‌تری ساخته‌شده است، کافیست این خط را برای جلوگیری از خطای کالبک قرار دهید.

GeneratedPluginRegistrant.registerWith(registry);

از کجا بفهمیم پروژه از Embedding v2 استفاده می‌کند یا v1؟

برای اینکه تشخیص دهید پروژه‌ی شما از FlutterEmbedding v2 استفاده می‌کند یا v1 می‌توانید فایل AndroidManifest را باز کنید و وجود تگ flutterEmbedding را بررسی کنید. در صورتی که تگ زیر وجود داشته باشد پروژه از Embedding v2 استفاده می‌کند

<meta-data android:name="flutterEmbedding" android:value="2"/>

رویدادهای نوتیفیکیشن:
برای اعمال‌کردن رویدادها در این فایل به بخش رویدادها مراجعه کنید.

رجیسترکردن کلاس

سپس کلاس اپلیکیشن خود را در فایل مانیفست رجیستر کنید:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
package="com.example.myapp">
<application
android:name=".MyApp"
>
...
</application>
</manifest>