Skip to main content
Android
v2.2.0

آزمایش InAppMessage

برای آزمایش پیام ساخته‌شده می‌توانید یکی از این دو راه را استفاده کنید:

  • ارسال تستی به یک دستگاه (دستگاه مورد علاقه)
  • تست پیام ساخته شده از طریق کد

ارسال تستی به یک دستگاه

در بخش ارسال اعلان فیلتردار می‌توانید به دستگاه مورد نظر خود پیام را ارسال کنید و موارد لازم را مشاهده کنید.

تست از طریق کد

با استفاده از کد زیر می‌توانید پیام مورد نظر را مشاهده و آزمایش نمایید:

توجه

تابع زیر برای تست در نسخه‌ی دیباگ است و قابلیت‌های InAppMessage عادی را ندارد.

String message = "bodyOfMessage";
bool instant = false;
Pushe..testInAppMessage(message, instant);
پارامترتوضیحات
messageبدنه‌ی پیامی که از طریق API بایستی ارسال شود
instantاگر مقدار true داشته باشد، همان هنگام فراخوانی تابع منتشر خواهد شد و در صورتی که مقدار false داشته باشد، به محض فراهم‌شدن شرایط نمایش داده خواهد شد.
نکته

پیام تستی صرفا جهت نمایش است و هیچ آمار یا callback ارسال نخواهد کرد. لذا رویدادها فراخوانی نخواهند شد.