Skip to main content
Android
v2.2.0

دریافت رویداد InAppMessage

ممکن است بخواهید در صورتی که یک InAppMessage دریافت شد، نمایش‌داده شد، کلیک شد یا رد شد، از آن رویداد مطلع شوید. ماژول InAppMessaging امکان گوش‌دادن به رویدادهای مختلف پیام‌ها را در اختیار گذاشته است.

برای دریافت callback در صورت رخداد یکی از این موارد میتوانید از این کد استفاده کنید:

Pushe.setInAppMessagingListener(
onReceived: (inAppMessage) {
// InApp received
}, onTriggered: (inAppMessage) {
// InApp triggered
}, onClicked: (inAppMessage) {
// InApp clicked by user
}, onDismissed: (inAppMessage) {
// InApp dismissed by user
}, onButtonClicked: (inAppMessage, buttonIndex) {
// InApp button was clicked
}
);

و در صورتی که یک مورد را بخواهید:

Pushe.setInAppMessagingListener(
onReceived: (inAppMessage) {
// InApp received
}
);