Skip to main content
Android
v2.2.0

Dismiss کردن با استفاده از کد

در صورتی که یک InAppMessage نمایش داده شده و قصد دارید آن را با استفاده از کد بدون دخالت کاربر برنامه ببندید (رد کنید)، می‌توانید از این کد استفاده کنید.

Pushe.dismissShownInApp()