Skip to main content
Android
v2.2.0

نمایش/عدم نمایش پیام

ممکن است با وجود دریافت پیام و فراهم‌شدن شرایط نمایش (Display condition) پیام نمایش داده نشود. در این حالت می‌توانید با استفاده از کد زیر تعیین کنید که نمایش پیام انجام شود یا نه.

Pushe.disableInAppMessaging()