Skip to main content

ارسال ایمیل ساده به تمامی کاربران اپلیکیشن#

تعریف ایمیل ساده#

این نوع ایمیل ارسال محتوا (عنوان، متن) به تمامی کاربران اپلیکیشن می‌باشد.

در این حالت با استفاده از شناسه اپلیکیشن (‍‍app_id) که در کنسول پوشه قابل دریافت می‌باشد می‌توانید به تمام کاربران اپلیکیشن‌تان ایمیل ارسال کنید.

مشاهده راهنمای دریافت شناسه اپلیکیشن

مخاطبان ایمیل

پیام شما برای آن دسته از کاربرانی که ایمیل برای آنها از طریق کتابخانه تخصیص یافته است، ارسال می‌شود.

برای دریافت اطلاعات بیشتر از چگونگی نحوه اختصاص ایمیل مخاطبان لطفا به راهنمای تخصیص شناسه شماره تماس در کتابخانه پوشه مراجعه کنید.

آدرس (url) ارسال ایمیل#

برای ارسال ایمیل ساده می‌توانید از آدرس زیر که برای ارسال ایمیل به پلتفرم‌ اندروید می‌باشد استفاده کنید.

https://api.pushe.co/v2/messaging/email/

کلید‌های ارسال ایمیل ساده#

برای ارسال یک ایمیل ساده حداقل کلیدهایی که می توان استفاده کرد تا یک ایمیل به صورت صحیح ساخته و ارسال شود به شکل زیر می‌باشد.

 • app_ids: شناسه اپلیکیشن که از نوع رشته string می‌باشد.
  این فیلد اجباری است
 • data: یک دیکشنری که مقادیر (محتوای) ایمیل را نگه می‌دارد.
  این فیلد اجباری است
  • subject: این فیلد بیانگر عنوان ایمیل می‌باشد و از نوع رشته string می‌باشد.
   این فیلد اجباری است
  • content: این فیلد بیانگر متن ایمیل می‌باشد و از نوع رشته string می‌باشد.
   این فیلد اجباری است
  • isHTML: در صورتی که بخواهید محتوای html ارسال کنید. باید مقدار این کلید را برابر true قرار دهید.
// minimum required keys
{
"app_ids": ["YOUR_APP_ID"],
"data": {
"isHTML":false,
"subject":"عنوان ایمیل",
"content":"سلام خسته نباشید<br/><br/>این یک ایمیل تستی می‌یاشد."
}
}
ارسال ایمیل با محتوای HTML

در صورتی که می‌خواهید محتوای ایمیل HTML باشد، کافیست کدهای HTML را در قالب string به عنوان مقدار کلید content قرار دهید. همچنین برای اینکار باید کلید isHTML را برابر مقدار true فرار دهید.`

مرتب‌ سازی متن پیام

برای قرار دادن new line در متن ایمیل کافیست از تگ <br/> همانند زیر استفاده کنید.

{
"data":{
"content":"سلام خسته نباشید<br/><br/>این یک ایمیل تستی می‌یاشد."
}
}
کلید‌های مجاز در وب‌ سرویس ایمیل

برای مشاهده تمامی کلید‌های قابل استفاده در ارسال ایمیل به تمامی کلید های ایمیل مراجعه کنید.

نمونه کد ارسال ایمیل ساده#

در نمونه کد های زیر حداقل کد مورد نیاز برای ارسال یک ایمیل ساده در زبان های مختلف با عنوان و متن نمایش داده شده. برای مشاهده تمامی کلید های قابل استفاده به بخش تمامی کلید های ایمیل مراجعه کنید.

 • در این نمونه کد از cURL استفاده شده است که می‌توانیدتوسط sudo apt install curl آن را نصب کنید.
curl -X POST https://api.pushe.co/v2/messaging/email/ \
-H 'authorization: Token YOUR_TOKEN' \
-H 'content-type: application/json' \
-d '{
"app_ids": "YOUR_APP_ID",
"data" :{"subject":"عنوان پیام", "content":"محتوای پیام"}
}'