Skip to main content

ارسال اعلان از طریق کد

با استفاده‌ از شناسه‌های کاربر می‌توان از یک دیوایس دیگر به آن اعلان فرستاد.

نکته

در این حالت باید موارد زیر در نظر گرفته شود تا اعلان از یک دستگاه به دستگاه دیگر ارسال شود:
۱. اپلیکیشنی که برای ارسال و دریافت اعلان استفاده می‌شود باید در دستگاه مبدا و مقصد یکی باشد
۲. هر دو دستگاه باید در سرور پوشه رجیستر شده باشند

حذف‌شدن PusheId:

زین‌پس، به جای PusheId می‌توانید از DeviceId و GoogleAdvertisingId و نیز CustomId استفاده کنید.

ارسال نوتیفیکیشن

sendNotificationToUser(userNotification)

پارامتر ورودیاستفاده
userNotificationیک شی از نوع UserNotification

می‌توانید با استفاده از این تابع نوتیفیکیشنی به کاربر خاصی که این اپلیکیشن را نصب کرده و نصب آن در کنسول ثبت‌شده ارسال کنید. موقع ساختن آبجکت UserNotification شناسه‌ای را که با استفاده از آن میخواهید نوتیفیکیشن را ارسال کنید تعیین میکنید. برای مثال در نمونه زیر از deviceId برای ساختن آبجکت نوتیفیکیشن استفاده شده است.

if (Pushe.isRegistered()) {
UserNotification userNotification = UserNotification.withDeviceId(deviceId);
userNotification.setTitle("title1");
userNotification.setContent("content1");
Pushe.getPusheService(PusheNotification.class)
.sendNotificationToUser(userNotification);
}

ارسال اعلان به دستگاه اجراکننده‌ی کد

در صورتی که بخواهید به همین دستگاهی که کد را اجرا می‌کند اعلان ارسال کنید کافیست PusheId را برابر شناسه‌ی همین دستگاه قرار دهید:

UserNotification userNotification = UserNotification.withDeviceId(Pushe.getDeviceId());
userNotification.setTitle("title1");
userNotification.setContent("content1");
Pushe.getPusheService(PusheNotification.class)
.sendNotificationToUser(userNotification);