Skip to main content

اختصاص برچسب (تگ)

شما می‌توانید کاربرانتان را برچسب گذاری کنید. هر تگ یا برچسب نمایانگر ویژگی‌های مختلف مختص آن کاربر است. برای ارسال اعلان می‌توان از این تگ‌ها استفاده کرد و دسته‌ی خاصی از کاربران را مشخص کرد.

مثال:

  • کاربرانی که در تاریخ خاصی متولد شده‌اند برای ارسال اعلان تبریک تولد.
  • کاربرانی که نام آنها محمد است و ۲۵ سال دارند.
  • و ...

اضافه کردن تگ

برای اضافه کردن تگ یا چندین تگ می توانید یک آبجکت جاوااسکریپت مشابه مثال زیر به متد addTags بدهید ، فقط دقت کنید که مقادیر هر تگ یکی از رشته استرینگ ، عدد یا بولین باشد.

در صورتی که چندین بار این متد را صدا بزنید تگ های جدید با مقادیر قدیمی تجمیع می شوند و به سیستم پوشه اضافه می شوند.

Pushe.addTags({
name: 'Amir',
age: 29,
}).then(() => console.log('Successfully set tags'))
.catch(error => console.error(`Could not set tags, ${error}`));

هر کاربر می تواند تا ۱۰ تگ داشته باشد.

حذف تگ

برای حذف تگ های از قبل ذخیره شده برای کاربر می توانید یک لیست از کلید های تگ های ست شده را به متد removeTags بدهید.

Pushe.removeTags(['age'])
.then(() => console.log('Successfully removed tag(s)'))
.catch(error => console.error(`Could not remove tags, ${error}`));

دریافت تگ های ذخیره شده

برای دریافت تگ های از قبل ذخیره شده کاربر می توانید از متد getAllTags استفاده کنید.

این متد یک آبجکت جاوا اسکریپت بر می گرداند که تگ ها به صورت کلید و مقدار می باشند.

Pushe.getAllTags()
.then(tags => console.log(tags));