Skip to main content

ارسال اعلان با محتوا دلخواه

تعریف اعلان با محتوای دلخواه

این نوع اعلان ارسال محتوای دلخواه به شکل json به اپلیکیشن می‌باشد.

در این نوع اعلان از شناسه های یکتا و فیلتر‌های اعلان که در قسمت ارسال اعلان فیلتردار توضیح داده شد هم می‌توانید برای فیلتر و مشخص کردن مخاطبین دریافت کننده اعلان استفاده کنید.

دریافت محتوای دلخواه فرستاده شده در اپلیکیشن

برای دریافت مقدار محتوای دلخواه ارسال شده در پلتفرم وب یک EventListener اضافه کنید. برای مشاهده نحوه انجام این کار به راهنمای ایونت‌های کتابخانه وب ، مراجعه کنید.

آدرس (url) ارسال اعلان

برای ارسال اعلان فیلتردار می‌توانید از آدرس زیر که برای ارسال اعلان به پلتفرم‌های آی‌او‌اس و اندروید می‌باشد استفاده کنید.

https://api.pushe.co/v2/messaging/notifications/web

کلید‌های ارسال اعلان با محتوا دلخواه

برای ارسال یک اعلان با محتوای دلخواه حداقل کلیدهایی که می توان استفاده کرد تا یک اعلان به صورت صحیح ساخته و ارسال شود به شکل زیر می‌باشد.

 • app_id: شناسه اپلیکیشن که از نوع رشته string می‌باشد.
  این فیلد اجباری است
 • custom_content: یک دیکشنری است که کلید ها و مقادیر دلخواهی که می‌خواهید ارسال کنید را نگه می‌دارد
  این فیلد اجباری است
 • data: یک دیکشنری که مقادیر (محتوای) اعلان را نگه می‌دارد.
  این فیلد اجباری است
  • title: این فیلد بیانگر عنوان اعلان می‌باشد و از نوع رشته string می‌باشد.
   این فیلد اجباری است
  • content: این فیلد بیانگر متن اعلان می‌باشد و از نوع رشته string می‌باشد.
   این فیلد اجباری است

امکان استفاده از کلیدهایی که در قسمت ارسال اعلان ساده و در قسمت ارسال اعلان فیلتردار گفته شد در این نوع اعلان هم امکان‌پذیر می‌باشد.

نکته

برای مشاهده تمامی کلید‌های قابل استفاده در ارسال اعلان به تمامی کلید های اعلان مراجعه کنید.

تبصره

در اعلان‌های غیرتراکنشی استفاده همزمان از دو کلید data و custom_content مجاز است.

نمونه کد ارسال اعلان با محتوای دلخواه

در نمونه کد های زیر حداقل کد مورد نیاز برای ارسال یک اعلان ساده در زبان های مختلف با عنوان و متن نمایش داده شده. برای مشاهده تمامی کلید های قابل استفاده به بخش تمامی کلید های اعلان مراجعه کنید.

 • در این نمونه کد از cURL استفاده شده است که می‌توانیدتوسط sudo apt install curl آن را نصب کنید.
curl -X POST https://api.pushe.co/v2/messaging/notifications/web \
-H 'authorization: Token YOUR_TOKEN' \
-H 'content-type: application/json' \
-d '{
"app_ids": "YOUR_APP_ID",
"custom_content": {"key1": "Value1","Key2": "Value2"},
"data": {"title": "عنوان پیام", "content": "محتوای پیام"}
}'