Skip to main content

برچسب (Tag)

Android

هر کاربری که در لیست نصب‌های برنامه قرار گیرد می‌تواند یک جیسون به همراه خود داشته باشد که نمایانگر ویژگی‌های مختلف مختص آن کاربر باشد. برای ارسال اعلان و ... می‌توان از این تگ‌ها استفاده کرد و دسته‌ی خاصی از کاربران را مشخص کرد.

مثال:

  • کاربرانی که در تاریخ خاصی متولد شده‌اند برای ارسال اعلان تبریک تولد.
  • کاربرانی که نام آنها محمد است و ۲۵ سال دارند.
  • و ...

اضافه‌کردن تگ

متد AddTags

0.4.3
پارامتر ورودیاستفاده
tagsیک شئ از Dictionary که کلید و مقدار آن string است
using Pushe;

var tags = new Dictionary<string, string> {
{"name","Mohammad"},
{"age", "25"},
{"birthday","1435187386"}
};
PusheUnity.AddTags(tags);

هر کاربر می‌تواند تا ۱۰ تگ داشته باشد

حذف تگ از لیست تگ‌ها

متد RemoveTag

0.7.0

برای حذف می‌توانید لیست کلید‌هایی که می‌خواهید از چیسون تگ حذف کنید را به ورودی تابع بدهید.

پارامتر ورودیاستفاده
tagsیک شئ از Dictionary که کلید و مقدار آن string است
// Remove the keys 'name', 'age' and 'birthday' from tags
PusheUnity.RemoveTags("name", "age", "birthday");

گرفتن لیست تگ‌ها

متد GetSubscribedTags

0.4.4

خروجی این تابع یک Json string که تمام تگ‌های کاربر در آن وجود دارد خواهد بود.

using Pushe;

PusheUnity.AddTags(new Dictionary<string, string> {{"name","Ali"}})

Dictionary<string, string> tags = PusheUnity.GetSubscribedTags(); // tags: {"name":"Ali"}