Skip to main content

صدای دلخواه اعلان

Android

به طور پیش‌فرض صدای اعلان برای کاربر صدای پیش‌فرض است. اما می‌توان صدای اعلان را برای کاربر تغییر داد.

غیرفعال‌کردن صدای دلخواه

0.6.0

متد DisableCustomSound

using Pushe;

PusheNotification.DisableCustomSound();

فعال‌کردن صدای دلخواه

0.6.0

متد EnableCustomSound

using Pushe;

PusheNotification.EnableCustomSound();

بررسی فعال‌بودن صدای دلخواه اعلان

0.7.0

متد IsCustomSoundEnabled

using Pushe;

var isCustomSoundEnabled = PusheUnity.IsCustomSoundEnabled();