Skip to main content

رویداد نوتیفیکیشن

Android
v0.7.0

با فعال بودن این قابلیت می‌توانید هنگامی که نوتیفیکیشن یا جیسونی دریافت شود، از آن مطلع خواهید شد.

محدودیت موجود برای دریافت کالبک‌ها

موتور یونیتی زمانی اقدام به اجرای اسکریپت‌ها می‌کند، که بازی یا برنامه در حال اجرا در Foreground باشد.
بدین معنی که در صورت بسته‌شدن یا Pause شدن، برنامه به طور کامل به حالت onPause قرار می‌گیرد. نتیجه‌ این خواهد شد که: در صورت بسته‌بودن بازی Callbackها در اسکریپ اجرا نخواهند شد.

در صورتی که بخواهید در تمام حالات از این رویدادها مطلع شوید باید کد نیتیو برای اندروید بنویسید.

فعال‌سازی رویداد‌های نوتیفیکیشن

کلاسی طراحی کنید و اینترفیس IPusheNotificationListener را پیاده‌سازی کنید. مثال:

public class PusheNotifListener : IPusheNotificationListener
{
public void OnNotification(NotificationData notificationData)
{
// Pushe.Log("Notification received: " + notificationData);
}

public void OnCustomContentReceived(string customJson)
{
// Pushe.Log("Notification custom content received: " + customJson);
}

public void OnNotificationClick(NotificationData notificationData)
{
// Pushe.Log("Notification clicked: " + notificationData);
}

public void OnNotificationDismiss(NotificationData notificationData)
{
// Pushe.Log("Notification dismissed: " + notificationData);
}

public void OnButtonClick(NotificationButtonData notificationButtonData,
NotificationData notificationData)
{
// Pushe.Log("Notification button clicked\n Data: " + notificationData +
// "\n ButtonData: " + notificationButtonData);
}
}

سپس کد زیر را فراخوانی کنید تا Listener اضافه‌شود:

using Pushe;

PusheUnity.SetNotificationListener(new PusheNotifListener());