Skip to main content
Android
v0.5.0

دریافت رویداد InAppMessage

ممکن است بخواهید در صورتی که یک InAppMessage دریافت شد، نمایش‌داده شد، کلیک شد یا رد شد، از آن رویداد مطلع شوید. ماژول InAppMessaging امکان گوش‌دادن به رویدادهای مختلف پیام‌ها را در اختیار گذاشته است.

برای دریافت callback در صورت رخداد یکی از این موارد میتوانید از این کد استفاده کنید:

public class InAppMessagingListener : IPusheInAppMessagingListener
{
public void OnInAppMessageReceived(InAppMessage inAppMessage) {
PusheUnity.Log($"In app message received: {inAppMessage.title}");
}

public void OnInAppMessageTriggered(InAppMessage inAppMessage) {
PusheUnity.Log($"In app message triggered: {inAppMessage.title}");
}

public void OnInAppMessageClicked(InAppMessage inAppMessage) {
PusheUnity.Log($"In app message Clicked: {inAppMessage.title}");
}

public void OnInAppMessageDismissed(InAppMessage inAppMessage) {
PusheUnity.Log($"In app message dismissed: {inAppMessage.title}");
}

public void OnInAppMessageButtonClicked(InAppMessage inAppMessage, int index) {
PusheUnity.Log($"In app message button: {inAppMessage.title}, Which: {index}");
}
}

و در صورتی که یک مورد را بخواهید:

PusheInAppMessaging.SetInAppMessagingListener(new InAppMessagingListener());