Skip to main content

استفاده‌ی همزمان با FCM

پوشه برای دریافت اعلان از سرویس FCM(Firebase Cloud Messaging) گوگل استفاده می‌کند. در صورتی که پوشه تنها سرویسی در اپلیکیشن شما باشد که از این سرویس استفاده می‌کند، با دنبال کردن همان مراحلی که در قسمت راه‌اندازی توضیح داده شد همه چیز به درستی کار خواهد کرد و نیاز به انجام کار اضافه‌ای نیست. ولی در مواردی که غیر از پوشه سرویس دیگری نیز بخواهد از FCM استفاده کند، مثلا اگر خود شما بخواهید مستقیما از Firebase استفاده کنید و پیغام‌های FCM را دریافت کنید، تداخل پیش خواهد آمد، چرا که در هر اپلیکیشن تنها یک سرویس گوش‌دهنده به پیغام‌های FCM می‌تواند وجود داشته باشد. اگر بیش از یک سرویس گوش‌دهنده تعریف شود، پیغام‌هایی که به اپلیکیشن می‌رسند به صورت تصادفی تنها به دست یکی از این سرویس‌ها خواهد رسید و این باعث مختل شدن کار برنامه می‌شود.

برای رفع این مشکل لازم است مراحل زیر را در راه اندازی طی کنید:

  1. سرویس گوش دهنده FCM پوشه را غیر فعال کنید
  2. سرویس گوش دهنده FCM خود را فعال کنید
  3. با دریافت پیغام‌های FCM و رخ دادن رویداد‌های مربوط به آن در سرویس خود، پوشه را مطلع کنید

با طی کردن این مراحل، تنها گوش دهنده به پیغام‌های FCM گوش دهنده تعریف شده شما خواهد بود که همه‌ی پیغام‌های FCM را دریافت خواهد کرد و پیغام‌های مربوط به پوشه را به کتابخانه‌ی پوشه تحویل می‌دهد.

در ادامه نحوه اعمال این مراحل را قدم به قدم توضیح می‌دهیم:

غیر فعال کردن سرویس FCM پوشه

برای غیر فعال کردن سرویس FCM پوشه، عبارت زیر را در تگ <application> فایل مانیفست خود بگذارید:

<service
android:name="co.pushe.plus.fcm.FcmService"
tools:node="remove" />

در صورتی که با پیغام خطا مواجه شدید بررسی کنید که عبارت xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" در پارامتر‌های تگ <manifest> ابتدای فایل، وجود داشته باشد، به این شکل:

<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
package="..."/>

ایجاد سرویس FCM دلخواه خود

در صورتی که از قبل سرویس FCM برای برنامه‌ی خود ایجاد کرده‌اید می‌توانید از این مرحله بگذرید.

یک کلاس جدید بسازید که از کلاس FirebaseMessagingService ارث می‌برد. در مثال زیر اسم کلاس را MyFcmService گذاشتیم ولی شما می‌توانید اسم دلخواه خود را استفاده کنید.


public class MyFcmService extends FirebaseMessagingService {

}

سرویس جدید را با گذاشتن عبارت زیر در تگ <application> فایل مانیفست خود فعال کنید. توجه داشته باشید که نام کلاس را با نام کلاس تعریف شده خود جایگزین کنید.

<service android:name=".MyFcmService">
<intent-filter>
<action android:name="com.google.firebase.MESSAGING_EVENT" />
</intent-filter>
</service>

رساندن پیغام‌ها و رویداد‌ها به پوشه

در کلاس تعریف شده در مرحله قبل، تابع‌های زیر را به همراه کد داخل آن‌ها پیاده‌سازی کنید:


public class MyFcmService extends FirebaseMessagingService {

private FcmHandler fcmHandler = Pushe.getPusheService(PusheFCM.class).getFcmHandler();
// for before 2.4.1 use
// Pushe.getFcmHandler() instead of getPusheService()

@Override
public void onMessageReceived(RemoteMessage remoteMessage) {
if (fcmHandler.onMessageReceived(remoteMessage)) {
// Message is for Pushe
return;
}
super.onMessageReceived(remoteMessage);

// Handle Firebase message
}

@Override
public void onNewToken(String s) {
fcmHandler.onNewToken(s);
super.onNewToken(s);

// Token is refreshed
}

@Override
public void onMessageSent(String s) {
fcmHandler.onMessageSent(s);
super.onMessageSent(s);

// Message sent
}

@Override
public void onDeletedMessages() {
fcmHandler.onDeletedMessages();
super.onDeletedMessages();

// Message was deleted
}

@Override
public void onSendError(String s, Exception e) {
fcmHandler.onSendError(s, e);
super.onSendError(s, e);

// Error sent
}
}

هر بار که یک پیغام FCM به برنامه شما می‌رسد، تابع onMessageReceived کلاس شما صدا زده می‌شود. همانطور که در مثال بالا مشاهده می‌کنید در پیاده‌سازی این تابع، شما با استفاده از عبارت زیر پوشه را از دریافت پیغام مطلع می‌کنید:

fcmHandler.onMessageReceived(remoteMessage)

با این کار پیغام به دست پوشه نیز می‌رسد و اگر پیغام مربوط به کتابخانه‌ی پوشه باشد عملیات لازم بر روی آن انجام می‌شود. در صورتی که پیغام مربوط به پوشه باشد عبارت بالا مقدار true بر می‌گرداند و شما نیازی نیست عملیات بیشتری روی این پیغام انجام دهید. در صورتی که از عبارت بالا مقدار false گرفتید به این معنی است که پیغام مربوط به پوشه نیست و شما باید بسته به نیاز خود عملیات مورد نظر را برای آن انجام دهید.

سایر توابع کلاس تعریف شده، زمان رخ دادن رویداد‌های مختلف مربوط به FCM صدا زده می‌شوند. همانطور که در مثال بالا نشان داده شده، نیاز است که شما هنگام رخ دادن این رویدادها با صدا زدن تابع مربوطه از کتابخانه‌ی پوشه، پوشه را از رخ دادن این رویدادها مطلع کنید.