Skip to main content

Proguard rules

به طور کلی تمام rule های مورد نیاز پوشه در consumer-rules قرار داده شده و هنگام minify شدن با قواعدا نهایی تلفیق می‌شوند، اما در صورتی که از R8 Full mode استفاده کنید این موارد در حال حاضر برای ادامه‌ی کار پوشه در کتابخانه مورد نیاز هستند.

proguard-rules.pro
-keep class co.pushe.plus.sentry.SentryInitializer { *; }
-keep class co.pushe.plus.CoreInitializer { *; }
-keep class co.pushe.plus.fcm.FcmInitializer { *; }
-keep class co.pushe.plus.notification.NotificationInitializer { *; }
-keep class co.pushe.plus.analytics.AnalyticsInitializer { *; }
-keep class co.pushe.plus.datalytics.DatalyticsInitializer { *; }

# Only when `hms` is added
-keep class co.pushe.plus.hms.HmsInitializer { *; }


# Only when `inappmessaging` is added
-keep class co.pushe.plus.inappmessaging.InAppMessagingInitializer { *; }