دریافت شناسه یکتا کاربر در وب‌پوش

توضیح شناسه یکتا

توسط کتابخانه وب‌پوش پوشه می توانید شناسه یکتایی که ما آنرا deviceId می نامیم را دریافت کرده و می توانید توسط API وب‌ پوشه به کاربر و یا کاربران خاصی که تمایل دارید اعلان ارسال کنید.

دریافت شناسه (deviceId)

در این متد از Promise استفاده شده و در صورتی که با Promise آشنایی ندارید توصیه می کنیم که از این لینک درباره آن مطالعه کنید

برای دریافت کردن deviceId می توانید از متد ‍‍‍getDeviceId مطابق زیر استفاده کنید:

Pushe.getDeviceId()
.then(function(deviceId) {
console.log(`Users's unique deviceId is: ${deviceId}`);
});

متد getDeviceId که در بالا استفاده شده یک Promise برمیگرداند که با chain کردن متد then بر روی آن می توانیم مقدار deviceId را پس از resolve شدن دریافت کنیم.

نکته مهم

متد Pushe.getDeviceId هیچ گونه تضمینی نمی کند که کاربر درخواست دریافت اعلان را قبول کرده باشد.

دریافت شناسه (deviceId) زمانی که کاربر درخواست دریافت اعلان را قبول کرده

بدین منظور ابتدا متد Pushe.getPermissionState را صدا می زنیم و سپس روی Promise که برمیگردد متد Pushe.getDeviceId را صدا می زنیم.

بدین صورت حتما مطمئن هستیم که کاربر درخواست دریافت اعلان را قبول کرده.

Pushe.getPermissionState().then(permission => {
if (permission === 'granted') {
Pushe.getDeviceId().then(deviceId => {
console.log(`User has granted the permission and unique deviceId is: ${deviceId}`);
})
}
});