دریافت شناسه یکتا کاربر در وب‌پوش

توضیح شناسه یکتا

توسط کتابخانه وب‌پوش پوشه می توانید شناسه یکتایی که ما آنرا deviceId می نامیم را دریافت کرده و می توانید توسط API وب‌ پوشه به کاربر و یا کاربران خاصی که تمایل دارید اعلان ارسال کنید.

دریافت شناسه (deviceId)

در این متد از Promise استفاده شده و در صورتی که با Promise آشنایی ندارید توصیه می کنیم که از این لینک درباره آن مطالعه کنید

برای دریافت کردن deviceId می توانید از متد ‍‍‍getDeviceId مطابق زیر استفاده کنید:

Pushe.getDeviceId()
.then(function(deviceId) {
console.log(`Users's unique deviceId is: ${deviceId}`);
});

متد getDeviceId که در بالا استفاده شده یک Promise برمیگرداند که با chain کردن متد then بر روی آن می توانیم مقدار deviceId را پس از resolve شدن دریافت کنیم.