Skip to main content

دریافت مقدار شناسه‌های اختصاصی#

برای دریافت مقادیر شناسه های سفارشی شده که متدهای آن در بالا توضیح داده شد می توانید از متد‌های زیر استفاده کنید. توضیحات این شناسه‌ها در جدول زیر آمده است:

شناسهتوضیحاتنحوه دریافت
شناسه سفارشی UserEmailشناسه سفارشی ایمیل که توسط شما از قبل ذخیره شده توسط این متد قابل دریافت می‌باشد.Pushe.getUserEmail
شناسه سفارشی UserPhoneNumberشناسه سفارشی شماره کاربر که از قبل توسط شما ذخیره شده و توسط این متد قابل دریافت می‌باشد.Pushe.getUserPhoneNumber
شناسه سفارشی CustomIdشناسه customId که از قبل توسط شما ذخیره شده و توسط این متد قابل دریافت می‌باشد.Pushe.getCustomId

متد Pushe.getUserEmail#

این متد مقداری که برای email از قبل توسط Pushe.setUserEmail ذخیره شده را برمی‌گرداند. در صورتی که هیچ مقدار ایمیلی از قبل برای آن ذخیره نشده باشد یک string خالی برمی‌گرداند.

Pushe.getUserEmail()
.then(email => console.log(`User email is ${email}`));

متد Pushe.getUserPhoneNumber#

این متد مقداری که برای phoneNumber از قبل توسط Pushe.setUserPhoneNumber ذخیره شده را برمی‌گرداند. در صورتی که هیچ مقداری از قبل ذخیره نشده باشد یک string خالی بر‌می‌گرداند.

Pushe.getUserPhoneNumber()
.then(phoneNumber => console.log(`User PhoneNumber is ${phoneNumber}`));

متد Pushe.getCustomId#

این متد مقداری که از قبل برای customId توسط Pushe.setCustomId ذخیره شده را بر‌می‌گرداند. در صورتی که هیچ مقداری از قبل ذخیره نشده باشد یک string خالی برمی‌گرداند.

Pushe.getCustomId()
.then(customId => console.log(`customId is ${customId}`));