تغییر نام وب‌سایت با وب‌سرویس پوشه

در پوشه بصورت کلی برای تغیر نام اپلیکیشن خود می‌توانید از آدرس https://api.pushe.co/v2/applications/web/YOUR_APPLICATION_ID/ بصورت زیر استفاده نمایید:

curl -X PATCH https://api.pushe.co/v2/applications/web/YOUR_APPLICATION_ID/ -H 'authorization: Token YOUR_TOKEN' -H 'content-type: application/json' -d '{"name": "YOUR_APPLICATION_NAME"}'
کلیدفرمت کلیدتوضیحات
YOUR_APPLICATION_ID(‌اجباری)رشته(String)کلید YOUR_APPLICATION_ID در url اجباری می‌باشد. دقت کنید که بجای این کلید شما باید app_id سایت خود را قرار دهید.
name(اجباری)رشته(String)اسم جدید پکیج اپلیکیشن شما

فرمت پاسخ دریافتی بدین صورت خواهد بود:

{
"name": "NEW SITE NAME",
"pushe_subdomain": "PUSHE_SUBDOMAIN",
"domain" : "YOUR_SITE_DOMAIN",
"app_id": "UNIQUE_IDENTIFIER_GENERATED_BY_PUSHE",
"created_at": "UTC TIMEZONE",
"is_https": "A BOOLEAN REPRESENT YOUR SITE IS HTTPS OR NOT",
"icon_url": "YOUR_SITE_FAV_ICON",
"type": "SMALL INTEGER NUMBER",
"active_users": "NUMBER OF ACTIVE USERS"
}