حذف وب‌سایت با وب‌سرویس پوشه

در پوشه بصورت کلی برای حذف سایت خود می‌توانید از آدرس https://api.pushe.co/v2/applications/web/YOUR_APPLICATION_ID/ بصورت زیر استفاده نمایید:

curl -X DELETE https://api.pushe.co/v2/applications/web/YOUR_APPLICATION_ID/ -H 'authorization: Token YOUR_TOKEN' -H 'content-type: application/json'
کلیدفرمت کلیدتوضیحات
YOUR_APPLICATION_ID(‌اجباری)رشته(String)کلید YOUR_APPLICATION_ID در url اجباری می‌باشد.