دریافت لیست وب‌سایت‌ها با وب‌سرویس پوشه

برای دریافت لیست سایت‌های خود می‌توانید از آدرس https://api.pushe.co/v2/applications/web/ بصورت زیر استفاده نمایید:

curl -X GET https://api.pushe.co/v2/applications/web/ -H 'authorization: Token YOUR_TOKEN' -H 'content-type: application/json'

پاسخ دریافتی برای درخواست‌‌ مشاهده لیست سایت‌ها بدین فرمت خواهد بود:

[
{
"name": "SITE_NAME",
"pushe_subdomain": "PUSHE_SUBDOMAIN",
"domain" : "YOUR_SITE_DOMAIN",
"app_id": "UNIQUE_IDENTIFIER_GENERATED_BY_PUSHE",
"created_at": "UTC TIMEZONE",
"is_https": "A BOOLEAN REPRESENT YOUR SITE IS HTTPS OR NOT",
"icon_url": "YOUR_SITE_FAV_ICON",
"type": "SMALL INTEGER NUMBER",
"active_users": "NUMBER OF ACTIVE USERS"
}
]
کلیدتوضیح
nameنام سایت‌‌ شما.
app_idشناسه اپلیکیشن شما در پوشه.
pushe_subdomainنام زیردامنه‌ای شما در پوشه، درصورتی که سایت شما https باشد این مقدار برای شما null قرار می‌گیرد.
domainدامنه سایت شما.
created_atزمانی که اپلیکیشن شما ساخته شده است.
is_httpsاگر سایت شما https باشد این مقدار برابر true خواهد، در غیر اینصورت مقدار false را خواهد داشت.
icon_urlآدرس fav آیکون سایت شما.
typeمشخص کننده توع اپلیکیشن شما می‌باشد. برای پلتفرم وب این مقدار ۲ می‌باشد.
active_usersتعداد کاربران فعالی که سایت شما دارد.