ارسال اعلان فیلتردار به کاربر(های) اپلیکیشن

تعریف اعلان فیلتردار

کاربرد این نوع ارسال اعلان با محتوا (عنوان، متن و ...) به یک و یا به تعدادی از کاربران از کل کاربران وب‌سایت‌تان می‌باشد.

در این نوع اعلان می‌توان با استفاده از شناسه یکتا device_id کاربران دریافت کننده اعلان را فیلتر کرد.

تعریف شناسه یکتا device_id

این شناسه مقداری است یکتا که کتابخانه وب‌پوش در اختیار شما می‌گذارد ، با استفاده از این مقدار می‌توانید کاربران دریافت کننده اعلان را فیلتر کنید.

راهنما دریافت شناسه یکتا device_id

آدرس (url) ارسال اعلان

برای ارسال اعلان فیلتردار وب ‌می‌توانید از آدرس زیر استفاده کنید.
https://api.pushe.co/v2/messaging/notifications/

کلید‌های ارسال اعلان فیلتردار

برای ارسال یک اعلان فیلتردار حداقل کلیدهایی که می توان استفاده کرد تا یک اعلان به صورت صحیح ساخته و ارسال شود به شکل زیر می‌باشد.

 • app_ids: شناسه اپلیکیشن که از نوع رشته string می‌باشد.
  این فیلد اجباری است
 • filters: یک دیکشنری می‌باشد که مقدار فیلتر device_id را نگه می‌دارد
  این فیلد اجباری است
  • device_id لیستی از رشته string (لیستی از شناسه های device_id)
   این فیلد اجباری است
 • data: یک دیکشنری که مقادیر (محتوای) اعلان را نگه می‌دارد.
  این فیلد اجباری است
  • title: این فیلد بیانگر عنوان اعلان می‌باشد و از نوع رشته string می‌باشد.
   این فیلد اجباری است
  • content: این فیلد بیانگر متن اعلان می‌باشد و از نوع رشته string می‌باشد.
   این فیلد اجباری است

نمونه کد ارسال اعلان فیلتردار

برای مشاهده تمامی کلید های قابل استفاده در ارسال اعلان به بخش تمامی کلید های اعلان مراجعه کنید.

 • در این نمونه کد از cURL استفاده شده است که می‌توانیدتوسط sudo apt install curl آن را نصب کنید.
curl -X POST https://api.pushe.co/v2/messaging/notifications/ \
-H 'authorization: Token YOUR_TOKEN' \
-H 'content-type: application/json' \
-d '{
"app_ids": "YOUR_APP_ID",
"filters": {
"device_id": ["device_id_1","device_id_3", "device_id_2", "device_id_4"]
},
"data": {"title": "عنوان پیام", "content": "محتوای پیام"}
}'