ایجاد سایت با وب‌سرویس پوشه

برای ایجاد اپلیکیشن می‌توانید از آدرس https://api.pushe.co/v2/applications/web/ بصورت زیر استفاده کنید:

دامنه با پروتکل https

در صورتی که سایت شما https است، نیازی به ساخت زیردامنه در پوشه ندارید:

curl -X POST https://api.pushe.co/v2/applications/web/ -H 'authorization: Token YOUR_TOKEN' -H 'content-type:application/json' -d '{"domain": "YOUR_DOMAIN (fg. www.pushe.co)", "name": "YOUR_SITE_NAME", "is_https": true}'
کلیدفرمت کلیدتوضیحات
name(اجباری)رشته(String)نام سایت شما
domain(اجباری)رشته(String)دامنه سایت شما
is_https(اجباری)بولین(boolean)اگر دامنه سایت شما https است این مقدار را باید true قرار دهید در غیر اینصورت مقدار false را قرار دهید.‍‍

دامنه با پروتکل http

در صورتی که سایت شما http است، برای نمایش اعلان بر روی سایت خود باید یک زیر دامنه در پوشه ایجاد کنید:

curl -X POST https://api.pushe.co/v2/applications/web/ -H 'authorization: Token YOUR_TOKEN' -H 'content-type:application/json' -d '{"domain": "YOUR_DOMAIN (fg. www.pushe.co)", "name": "YOUR_SITE_NAME", "is_https": false,
"pushe_subdomain":"YOUR_SUBDOMAIN_NAME"}'
کلیدفرمت کلیدتوضیحات
name(اجباری)رشته(String)نام سایت شما
domain(اجباری)رشته(String)دامنه سایت شما
is_https(اجباری)بولین(boolean)اگر دامنه سایت شما https است این مقدار را برابر true قرار دهید در غیر اینصورت مقدار false را قرار دهید.‍‍
pushe_subdomain(اجباری)رشته(boolean)نام زیردامنه‌ای که قصد دارید از طریق آن اعلان‌های خود را دریافت کنید، بطور مثال my_subdomain در زیردامنه my_subdomain.webpush.pushe.co‍‍

پاسخ دریافتی از وب‌سرویس ساخت وب‌سایت

پاسخ دریافتی برای درخواست‌‌ ایجاد سایت بدین فرمت خواهد بود:

{
"name": "SITE_NAME",
"pushe_subdomain": "PUSHE_SUBDOMAIN",
"domain": "YOUR_SITE_DOMAIN",
"app_id": "UNIQUE_IDENTIFIER_GENERATED_BY_PUSHE",
"created_at": "UTC TIMEZONE",
"is_https": "A BOOLEAN REPRESENT YOUR SITE IS HTTPS OR NOT",
"icon_url": "YOUR_SITE_FAV_ICON",
"active_users": "NUMBER OF ACTIVE USERS"
}
کلیدتوضیح
nameنام سایت شما.
app_idشناسه سایت شما در پوشه.
pushe_subdomainنام زیردامنه‌ شما در پوشه، درصورتی که سایت شما https باشد این مقدار برای شما null قرار می‌گیرد.
domainدامنه سایت شما.
created_atزمانی که اپلیکیشن شما ساخته شده است.
is_httpsاگر سایت شما https باشد این مقدار برابر true خواهد، در غیر اینصورت مقدار false را خواهد داشت.
icon_urlآدرس fav آیکون سایت شما.
active_usersتعداد کاربران فعالی که سایت شما دارد.

در قرار دادن کلید Authorization به فاصله بین Token و YOUR_TOKEN توجه کنید.