تاپیک (Topic)

تاپیک را می‌توان یک گروه به حساب آورد که کاربران یک اپ را می‌توان به آن اضافه و از آن حذف کرد.

عضویت در تاپیک

شما می‌توانید کاربران خود را در تاپیک یا تاپیک‌های متفاوت ثبت‌نام کنید و برحسب علاقه‌مندی کاربران یا دسته‌بندی خودتان به تاپیک مرتبط پوش بفرستید. مثلا اگر شما اپلیکیشن خبری دارید و کاربرانی به اخبار ورزشی علاقمند هستند و عده‌ای به اخبار فرهنگی، می‌توانید دسته اول را در تاپیک ورزشی و دسته دوم را در تاپیک فرهنگی ثبت‌نام کنید و هنگام ارسال پوش، برحسب محتوای پوش‌تان به تاپیک مرتبط آن را ارسال کنید تا فقط کاربران علاقمند به آن موضوع آن را دریافت کنند.برای استفاده از این امکان باید کاربران خود را در تاپیک مورد نظر عضو کنید.

فرض کنید نام تاپیک مورد نظرتان ‍‍‍sport باشد. برای عضویت در این تاپیک از دستور زیر استفاده کنید:

متد SubscribeTo

Pushe.SubscribeTo("sport");

نام تاپیک باید انگلیسی باید و Regex آن مطابق داکیومنت فایربیس بصورت زیر است:
[a-zA-Z0-9-_.~%]+

لغو عضویت در تاپیک

متد UnsubscribeFrom

برای لغو عضویت از این تاپیک از دستور زیر استفاده کنید:

Pushe.UnsubscribeFrom("sport");

گرفتن تاپیک‌های عضوشده

متد GetSubscribedTopics

گرفتن تاپیک‌هایی که کاربر در آن‌ها subscribe شده است:

var topics = Pushe.GetSubscribedTopics();