برچسب (Tag)

هر کاربری که در لیست نصب‌های برنامه قرار گیرد می‌تواند یک جیسون به همراه خود داشته باشد که نمایانگر ویژگی‌های مختلف مختص آن کاربر باشد. برای ارسال اعلان و ... می‌توان از این تگ‌ها استفاده کرد و دسته‌ی خاصی از کاربران را مشخص کرد.

مثال:

  • کاربرانی که در تاریخ خاصی متولد شده‌اند برای ارسال اعلان تبریک تولد.
  • کاربرانی که نام آنها محمد است و ۲۵ سال دارند.
  • و ...

اضافه‌کردن تگ

تمام نسخه‌ها

متد AddTags

پارامتر ورودیاستفاده
tagsیک شئ از Dictionary که کلید و مقدار آن string است
var tags = new Dictionary<string, string> {
{"name","Mohammad"},
{"age", "25"},
{"birthday","1435187386"}
};
Pushe.AddTags(tags);

هر کاربر می‌تواند تا ۱۰ تگ داشته باشد

حذف تگ از لیست تگ‌ها

تمام نسخه‌ها

متد RemoveTag

برای حذف می‌توانید لیست کلید‌هایی که می‌خواهید از چیسون تگ حذف کنید را به ورودی تابع بدهید.

پارامتر ورودیاستفاده
tagsیک شئ از Dictionary که کلید و مقدار آن string است
// Remove the keys 'name', 'age' and 'birthday' from tags
Pushe.RemoveTag("name", "age", "birthday");

گرفتن لیست تگ‌ها

از نسخه‌ی 0.4.4

متد GetSubscribedTags

خروجی این تابع یک Json string که تمام تگ‌های کاربر در آن وجود دارد خواهد بود.

Pushe.AddTags(new Dictionary<string, string> {{"name","Ali"}})
string tags = Pushe.GetSubscribedTags(); // tags: {"name":"Ali"}