صدای دلخواه اعلان

به طور پیش‌فرض صدای اعلان برای کاربر صدای پیش‌فرض است. اما می‌توان صدای اعلان را برای کاربر تغییر داد.

غیرفعال‌کردن صدای دلخواه

تمام نسخه‌ها

متد DisableCustomSound

PusheNotification.DisableCustomSound();

فعال‌کردن صدای دلخواه

تمام نسخه‌ها

متد EnableCustomSound

PusheNotification.EnableCustomSound();

بررسی فعال‌بودن صدای دلخواه اعلان

تمام نسخه‌ها

متد IsCustomSoundEnabled

var isCustomSoundEnabled = PusheNotification.IsCustomSoundEnabled();