Skip to main content

صدای دلخواه اعلان

Android

به طور پیش‌فرض صدای اعلان برای کاربر صدای پیش‌فرض است. اما می‌توان صدای اعلان را برای کاربر تغییر داد.

غیرفعال‌کردن صدای دلخواه#

0.6.0

متد DisableCustomSound#

using Pushe;
PusheNotification.DisableCustomSound();

فعال‌کردن صدای دلخواه#

0.6.0

متد EnableCustomSound#

using Pushe;
PusheNotification.EnableCustomSound();

بررسی فعال‌بودن صدای دلخواه اعلان#

0.7.0

متد IsCustomSoundEnabled#

using Pushe;
var isCustomSoundEnabled = PusheUnity.IsCustomSoundEnabled();