Skip to main content

اعلان از یک دیوایس یه دیوایس دیگر

ارسال پوش از یک دستگاه به دستگاه دیگر

می‌توانید مستقیم از یک دستگاه به دستگاه دیگر اعلان ارسال کنید. برای این امر لازم است که یکی از شناسه‌ها‌ی دستگاه مقصد را داشته باشید. برای اطلاع از شناسه‌های موجود و نحوه دریافت آن‌ها به بخش شناسه‌ها رجوع کنید.

با داشتن شناسه‌ی دستگاه مورد نظر می‌توانید یک شی از کلاس UserNotification بسازید، در آن اطلاعات اعلان را وارد کنید و با دادن آن به تابع PusheUnity.SendNotificationToUser اعلان را ارسال نمایید.

برای ساخت یک شی از کلاس UserNotification با داشتن هریک از شناسه‌ها، از متد مربوطه موجود در این کلاس به شکل زیر استفاده کنید:

UserNotification.WithDeviceId(string androidId);
UserNotification.WithAdvertisementId(string advertisementId);
UserNotification.withCustomId(string customId);

پس از ساخت شی خود، برای واردکردن اطلاعات اعلان می‌توانید از متدهای این کلاس به شرح زیر استفاده کنید:

public UserNotification SetTitle(string title);
public UserNotification SetContent(string content);
public UserNotification SetBigTitle(string bigTitle);
public UserNotification SetBigContent(string bigContent);
public UserNotification SetImageUrl(string imageUrl);
public UserNotification SetIconUrl(string iconUrl);
public UserNotification SetNotifIcon(string notifIcon);
public UserNotification SetCustomContent(string customContent);

مثال

نمونه کد زیر نحوه‌ی ارسال یک اعلان ساده با تیتر و متن را به کاربری که شناسه‌ی Android ID او را داریم نشان می‌دهد.

using Pushe;

UserNotification notification =
UserNotification.WithDeviceId(androidId)
.SetTitle("تیتر اعلان")
.SetContent("متن اعلان");

PusheUnity.SendNotificationToUser(notification);

در صورتی که مایلید اعلان پیشرفته‌تری بسازید که با توابع قرار داده شده ممکن نیست، می‌توانید از تابع UserNotification.SetAdvancedNotification استفاده کنید.

برای اینکار باید به تابع اطلاعات اعلان را در قالب یک JSON String بدهید. ساختار JSON ورودی مشابه ساختار استفاده شده در ارسال اعلان با API می‌باشد.

توجه داشته باشید که اگر از تابع SetAdvanvedNotification برای ایجاد اعلان استفاده کنید، سایر اطلاعاتی که با بقیه‌ی توابع کلاس داده می‌شوند دیگر در نظر گرفته نخواهند شد.