Android
v0.5.0

نمایش/عدم نمایش پیام

ممکن است با وجود دریافت پیام و فراهم‌شدن شرایط نمایش (Display condition) پیام نمایش داده نشود. در این حالت می‌توانید با استفاده از کد زیر تعیین کنید که نمایش پیام انجام شود یا نه.

PusheInAppMessaging.DisableInAppMessaging();

و برای فعال‌سازی مجدد:

PusheInAppMessaging.EnableInAppMessaging();

برای بررسی وضعیت نیز می‌توانید از کد زیر استفاده کنید:

bool isInAppEnabled = PusheInAppMessaging.IsInAppMessagingEnabled();