غیرفعال‌کردن نمایش اعلان

به طور پیش‌فرض نمایش اعلان برای کاربر فعال‌است. اما می‌توان نمایش اعلان را برای کاربر با استفاده از کد غیرفعال و یا مجددا فعال نمود.

غیرفعال‌کردن نمایش اعلان

تمام نسخه‌ها

متد DisableNotification

PusheNotification.DisableNotification();

فعال‌کردن نمایش اعلان

تمام نسخه‌ها

متد EnableNotification

PusheNotification.EnableNotification();

بررسی فعال‌بودن نمایش اعلان

تمام نسخه‌ها

متد IsNotificationEnabled

var isNotificationOn = PusheNotification.IsNotificationEnabled();