Skip to main content

رویداد

Android

در صورتی که ایونت خاصی در برنامه اتفاق افتاد می‌توانید آن‌را با استفاده از Pushe ثبت کنید.

منظور از Event چیست؟ برای مثال کاربری خریدی انجام داده است، یا مدت زمان استفاده‌ی کاربر از

ارسال Event

0.4.3

منظور از Event چیست؟

برای مثال در صورتی که کاربر پلن خود را در برنامه از رایگان به پولی تغییر داد می‌توان از این امکان برای ارسال و ثبت این رویداد استفاده نمود.

متد SendEvent

string eventName = "permium_activated";
PusheAnalytics.SendEvent(eventName);

ارسال Ecommerce data

0.4.3

در چه حالاتی می‌توان از این امکان استفاده کرد؟

برای مواردی همچون فروش یک نوع کالایی که بصورت آنلاین مبادله می‌شود می‌توان از این امکان پوشه استفاده کرد و آن‌را برای این کاربر ثبت کرد.

متد SendEcommerceData

پارامتر ورودیاستفادهنوع داده
nameنام دادهstring
priceقیمتdouble
categoryدسته‌بندیstring
quantityتعدادlong
string name = "کالا-۱۰۲۴";
string category = "لوازم خانگی";
double price = 125000.0;
long quantity = 4;
PusheAnalytics.SendEcommerceData(name, price, category, quantity);