کلید‌های پیامک

در این صفحه لیست تمامی کلید‌های پیامک به همراه توضیح آن‌ها قابل مشاهده می‌باشد. قالب کلی پیامک یک دیکشنری است که کلیدهای زیر را درون خود نگه می‌دارد.

app_ids

iOS
Android

app_ids

استفاده: اجباری در همه نوع پیامک
کلید پدر: -
نوع مقدار: رشته string
توضیحات: این کلید بیانگر شناسه اپلیکیشن می‌باشد که برای همه انواع پیامک اجباری می‌باشد

data

iOS
Android

data

استفاده: اجباری در همه نوع پیامک
کلید پدر: -
نوع مقدار: دیکشنری
توضیحات: این کلید که از نوع دیکشنری می‌باشد برای نگه داری مقادیر محتوایی که قرار است در پیامک نمایش داده شوند نظیر عنوان به کار می‌رود.

content

iOS
Android

data.content

استفاده: اجباری در همه نوع پیامک
کلید پدر: کلید data
نوع مقدار: رشته string
توضیحات: متن پیامکی که در دستگاه نمایش داده می‌شود

filters

Android

filters

استفاده: اختیاری
کلید پدر: -
نوع مقدار: دیکشنری
توضیحات: یک دیکشنری است که کلید‌های مربوط به انواع فیلتر و شناسه های یکتا پیامک را نگه می‌دارد.

operator

Android

filters.operator

استفاده: اختیاری
کلید پدر: کلید filters
نوع مقدار: لیستی از رشته string
توضیحات: فیلتر پیامک برای مشخص کردن نوع اپراتور
مقادیر: ir-mci , irancell , rightel

brand

Android

filters.brand

استفاده: اختیاری
کلید پدر: کلید filters
نوع مقدار: لیستی از رشته string
توضیحات: فیلتر پیامک برای مشخص کردن نوع برند دستگاه
مقادیر: samsung , LGE , asus , htc , lenovo , sony , huawei

mobile_net

Android

filters.mobile_net

استفاده: اختیاری
کلید پدر: کلید filters
نوع مقدار: لیستی از رشته string
توضیحات: فیلتر پیامک برای مشخص کردن نوع اینترنت
مقادیر: lte , wifi‍‍

state

Android

filters.mobile_net

استفاده: اختیاری
کلید پدر: کلید filters
نوع مقدار: لیستی از رشته string
توضیحات: فیلتر پیامک برای مشخص کردن استان
مقادیر: East Azerbaijan , Azarbayjan-e Gharbi , Ardabil , Isfahan , Alborz , Ilam , Bushehr , Tehran , Chahar Mahall va Bakhtiari, Khorasan-e Jonubi , Razavi Khorasan , Khorasan-e Shomali , Khuzestan , Zanjan , Semnan , Sistan and Baluchestan , Fars, Qazvin , Qom , Kordestan , Kerman , Kermanshah , Kohgiluyeh va Buyer Ahmad , Golestan , Gilan , Lorestan , Mazandaran, Markazi , Hormozgan , Hamadan , Yazd

app_version

Android

filters.app_version

استفاده: اختیاری
کلید پدر: کلید filters
نوع مقدار: لیستی از رشته string
توضیحات: فیلتر پیامک برای مشخص کردن ورژن اپلیکیشن

phone_number

Android

filters.phone_number

استفاده: اختیاری
کلید پدر: کلید filters
نوع مقدار: لیستی از رشته string
توضیحات: فیلتر پیامک بر اساس شماره تلفن کاربر

email

Android

filters.email

استفاده: اختیاری
کلید پدر: کلید filters
نوع مقدار: لیستی از رشته string
توضیحات: فیلتر پیامک بر اساس آدرس ایمیل کاربر

custom_id

Android

filters.custom_id

استفاده: اختیاری
کلید پدر: کلید filters
نوع مقدار: لیستی از رشته string
توضیحات: فیلتر پیامک بر اساس شناسه دلخواه

unique

Android

unique

استفاده: اختیاری
کلید پدر: -
نوع مقدار: بولین true/false
توضیحات: به کاربران مشترک اپها یک پیام ارسال شود

eta

Android

eta

استفاده: اختیاری
کلید پدر: -
نوع مقدار: تاریخ و زمان به صورت iso string
توضیحات: تعیین زمان ارسال برای نمونه به شکل ‍"2016-10-18T13:28:00+03:30"