Skip to main content

برچسب (Tag)

تعریف برچسب

هر کاربری که در لیست نصب‌های برنامه قرار گیرد می‌تواند یک جیسون به همراه خود داشته باشد که نمایانگر ویژگی‌های مختلف مختص آن کاربر باشد. برای ارسال اعلان و ... می‌توان از این تگ‌ها استفاده کرد و دسته‌ی خاصی از کاربران را مشخص کرد.

مثال:

  • کاربرانی که در تاریخ خاصی متولد شده‌اند برای ارسال اعلان تبریک تولد.
  • کاربرانی که نام آنها محمد است و ۲۵ سال دارند.
  • و ...

اضافه‌کردن تگ

متد Pushe.addTags

iOS
Android
پارامتر ورودیاستفاده
tagsیک آبجکت که مقادیر آن از نوع string می‌باشد

نکته مهم: تمامی مقادیری که به متد addTags داده می‌شود باید از نوع string باشند حتی مقادیر عددی.

Pushe.addTags({
name: 'Mohammad',
age: '25',
});

نکته مهم: هر کاربر می‌تواند تا حداکثر ۱۰ تگ داشته باشد

حذف تگ از لیست تگ‌ها

متد Pushe.removeTags

iOS
Android

برای حذف می‌توانید لیست کلید‌هایی که می‌خواهید از جیسون تگ حذف کنید را به ورودی تابع بدهید.

پارامتر ورودیاستفاده
tagsلیست کلید‌هایی که می‌خواهید از جیسون تگ حذف کنید
Pushe.removeTags(['name', 'age']);

گرفتن لیست تگ‌ها

برای دریافت تمامی تگ‌هایی که از قبل به کاربرتان اختصاص داده اید می‌توانید از متد زیر استفاده کنید.

متد Pushe.getSubscribedTags

iOS
Android

خروجی این متد یک Promise می‌باشد که به یک آبجک که مقادیر تگ‌های کاربر به صورت کلید ، مقدار می باشد resolve می‌شود. در صورتی که هیچ مقداری وجود نداشته باشد مقدار null خواهد بود.

Pushe.getSubscribedTags()
.then((tags) => {
if (tags !== null) {
console.log(`User tags are: ${tags}`);
}
});