Skip to main content

ارسال اعلان از یک دستگاه به دستگاه دیگر#

با استفاده‌ از شناسه‌های کاربر می‌توان از یک دیوایس دیگر به آن اعلان فرستاد.

نکته: در این حالت باید موارد زیر در نظر گرفته شود تا اعلان از یک دستگاه به دستگاه دیگر ارسال شود:
۱. اپلیکیشنی که برای ارسال و دریافت اعلان استفاده می‌شود باید در دستگاه مبدا و مقصد یکی باشد
۲. هر دو دستگاه باید در سرور پوشه رجیستر شده باشند

ارسال نوتیفیکیشن به دستگاه دیگر#

متد Pushe.sendNotificationToUser#

Android

این متد تنها یک جاوااسکریپت آبجکت قبول می‌کند که مقادیر زیر را می تواند داشته باشد.

Pushe.sendNotificationToUser({
type: Pushe.ANDROID_ID_TYPES.ANDROID_ID,
userId: '234834759346824',
title: 'Hi user',
content: 'How are you?',
});
پارامتر ورودیاستفاده
typeیکی از مقادیر Pushe.ANDROID_ID_TYPES.CUSTOM_ID, Pushe.ANDROID_ID_TYPES.ANDROID_ID , Pushe.ANDROID_ID_TYPES.ADVERTISEMENT_IDاجباری
userIdشناسه یکتا کاربراجباری
titleتیتر اعلاناختیاری
contentمحتوای اعلاناختیاری
big_titleعنوان کاملاختیاری
big_contentمحتوای کاملاختیاری
imageعکساختیاری
iconآیکناختیاری
notif_iconآیکن اعلاناختیاری
custom_contentمحتوای سفارشی (محتوایی که شامل کلید های سفارشی برای استفاده در اپلیکیشن‌تان می‌باشد)اختیاری

نکته: دقت کنید که در آبجکت‌ی که به متد می‌دهید اسم کلیدها حتما مطابق کلیدهای موجود در جدول باشد.

مقدار typeتوضیحات
Pushe.ANDROID_ID_TYPES.ADVERTISEMENT_ID Google Advertising ID
Pushe.ANDROID_ID_TYPES.ANDROID_ID Android ID
Pushe.ANDROID_ID_TYPES.CUSTOM_ID شناسه های سفارشی

ارسال اعلان ساده#

برای ارسال اعلان ساده کافیست که فقط title و content را در متد Pushe.sendNotificationToUser مشابه مثال زیر قرار دهید:

Pushe.sendNotificationToUser({
type: Pushe.ANDROID_ID_TYPES.ANDROID_ID,
userId: '234834759346824',
title: 'Hi user',
content: 'How are you?',
});

مقدار return: یک Promise برمی‌گرداند که یا به true ، resolve می‌شود و یا به error ، reject می‌شود.

ارسال اعلان پیشرفته#

در این حالت می‌توانید علاوه بر title و content از کلید‌های دیگری که در جدول بالا توضیح داده شده استفاده کنید.

Pushe.sendNotificationToUser({
type: Pushe.ANDROID_ID_TYPES.ANDROID_ID,
userId: '234834759346824',
title: 'Hi user',
content: 'How are you?',
big_title: 'This is a big title',
big_content: 'This is a description',
});

مقدار return: یک Promise برمی‌گرداند که یا به true ، resolve می‌شود و یا به error ، reject می‌شود.

ارسال کلید‌های دلخواه#

می‌توانید کلید‌های دلخواه خودتان را از این طریق ارسال کنید. بدین منظور با استفاده از کلید custom_content که یک آبجکت جاوااسکریپت قبول می کند کلید های دلخواه‌تان را به دستگاه دیگر ارسال کنید.

const custom_content: {
someKey: "someValue",
someOtherKey: "SomeOtherValue",
};
Pushe.sendNotificationToUser({
type: Pushe.ANDROID_ID_TYPES.ANDROID_ID,
userId: '234834759346824',
custom_content,
});

نکته: می‌توان کلید custom_content را در کنار تمامی حالت‌های ارسال اعلان که در بالا توضیح داده شد استفاده کرد.

مقدار return: یک Promise برمی‌گرداند که یا به true ، resolve می‌شود و یا به error ، reject می‌شود.