ارسال اعلان از یک دستگاه به دستگاه دیگر

با استفاده‌ از شناسه‌های کاربر می‌توان از یک دیوایس دیگر به آن اعلان فرستاد.

نکته: در این حالت باید موارد زیر در نظر گرفته شود تا اعلان از یک دستگاه به دستگاه دیگر ارسال شود:
۱. اپلیکیشنی که برای ارسال و دریافت اعلان استفاده می‌شود باید در دستگاه مبدا و مقصد یکی باشد
۲. هر دو دستگاه باید در سرور پوشه رجیستر شده باشند

ارسال نوتیفیکیشن به دستگاه دیگر

متد Pushe.sendNotificationToUser

Android

این متد تنها یک جاوااسکریپت آبجکت قبول می‌کند که مقادیر زیر را می تواند داشته باشد.

Pushe.sendNotificationToUser({
type: Pushe.ANDROID_ID_TYPES.ANDROID_ID,
userId: '234834759346824',
title: 'Hi user',
content: 'How are you?',
});
پارامتر ورودیاستفاده
typeیکی از مقادیر Pushe.ANDROID_ID_TYPES.CUSTOM_ID, Pushe.ANDROID_ID_TYPES.ANDROID_ID , Pushe.ANDROID_ID_TYPES.ADVERTISEMENT_IDاجباری
userIdشناسه یکتا کاربراجباری
titleتیتر اعلاناختیاری
contentمحتوای اعلاناختیاری
big_titleعنوان کاملاختیاری
big_contentمحتوای کاملاختیاری
imageعکساختیاری
iconآیکناختیاری
notif_iconآیکن اعلاناختیاری
custom_contentمحتوای سفارشی (محتوایی که شامل کلید های سفارشی برای استفاده در اپلیکیشن‌تان می‌باشد)اختیاری

نکته: دقت کنید که در آبجکت‌ی که به متد می‌دهید اسم کلیدها حتما مطابق کلیدهای موجود در جدول باشد.

مقدار typeتوضیحات
Pushe.ANDROID_ID_TYPES.ADVERTISEMENT_ID Google Advertising ID
Pushe.ANDROID_ID_TYPES.ANDROID_ID Android ID
Pushe.ANDROID_ID_TYPES.CUSTOM_ID شناسه های سفارشی

ارسال اعلان ساده

برای ارسال اعلان ساده کافیست که فقط title و content را در متد Pushe.sendNotificationToUser مشابه مثال زیر قرار دهید:

Pushe.sendNotificationToUser({
type: Pushe.ANDROID_ID_TYPES.ANDROID_ID,
userId: '234834759346824',
title: 'Hi user',
content: 'How are you?',
});

مقدار return: یک Promise برمی‌گرداند که یا به true ، resolve می‌شود و یا به error ، reject می‌شود.

ارسال اعلان پیشرفته

در این حالت می‌توانید علاوه بر title و content از کلید‌های دیگری که در جدول بالا توضیح داده شده استفاده کنید.

Pushe.sendNotificationToUser({
type: Pushe.ANDROID_ID_TYPES.ANDROID_ID,
userId: '234834759346824',
title: 'Hi user',
content: 'How are you?',
big_title: 'This is a big title',
big_content: 'This is a description',
});

مقدار return: یک Promise برمی‌گرداند که یا به true ، resolve می‌شود و یا به error ، reject می‌شود.

ارسال کلید‌های دلخواه

می‌توانید کلید‌های دلخواه خودتان را از این طریق ارسال کنید. بدین منظور با استفاده از کلید custom_content که یک آبجکت جاوااسکریپت قبول می کند کلید های دلخواه‌تان را به دستگاه دیگر ارسال کنید.

const custom_content: {
someKey: "someValue",
someOtherKey: "SomeOtherValue",
};
Pushe.sendNotificationToUser({
type: Pushe.ANDROID_ID_TYPES.ANDROID_ID,
userId: '234834759346824',
custom_content,
});

نکته: می‌توان کلید custom_content را در کنار تمامی حالت‌های ارسال اعلان که در بالا توضیح داده شد استفاده کرد.

مقدار return: یک Promise برمی‌گرداند که یا به true ، resolve می‌شود و یا به error ، reject می‌شود.