Skip to main content

ثبت رویداد در برنامه#

تعریف رویداد#

در صورتی که رویداد یا ایونت خاصی در برنامه رخ دهد می‌توانید آن را از طریق کتابخانه پوشه ثبت کنید. برای مثال در صورتی که کاربرتان در برنامه پلن خود را از رایگان به پولی تغییر داد می‌توانید یک رویداد از طریق پوشه ثبت کنید.

ارسال رویداد#

با استفاده از این قابلیت می‌توانید یک رویداد ساده که صرفا یک نام رویداد می‌باشد را ثبت کنید.

متد Pushe.sendEvent#

iOS
Android
پارامترنوع
namestring
actionEventAction
dataobject
const eventName = 'changePlan';
Pushe.sendEvent(eventName);

return یک Promise برمی گرداند که مقدار resolve شده آن true می‌باشد.

ارسال اطلاعات Ecommerce#

این یک نوع از رویداد می‌باشد که مناسب رویداد هایی نظیر فروش کالا می باشد و در آن می‌توانید از فیلد های بیشتری در رویداد استفاده کنید.

متد Pushe.sendEcommerceData#

Android
پارامترنوع
namestring
pricenumber
const name = "کالا-۱۰۲۴";
const price = 125000.0;
Pushe.sendEcommerceData(name, price);

return یک Promise برمی گرداند که مقدار resolve شده آن true می‌باشد.