تغییر نام اپلیکیشن با وب‌سرویس پوشه

در پوشه بصورت کلی برای تغیر نام اپلیکیشن خود می‌توانید از آدرس https://api.pushe.co/v2/applications/{platform}/YOUR_APPLICATION_ID/ بصورت زیر استفاده نمایید:

curl -X PATCH https://api.pushe.co/v2/applications/{platform}/YOUR_APPLICATION_ID/ -H 'authorization: Token YOUR_TOKEN' -H 'content-type: application/json' -d '{"name": "YOUR_APPLICATION_NAME"}'

مقادیر مجاز برای platform می‌تواند android و ios باشد.

کلیدفرمت کلیدتوضیحات
YOUR_APPLICATION_ID(‌اجباری)رشته(String)کلید YOUR_APPLICATION_ID در url اجباری می‌باشد.
name(اجباری)رشته(String)اسم جدید پکیج اپلیکیشن شما

فرمت پاسخ دریافتی بدین صورت خواهد بود:

{
"name": "NEW_APP_NAME",
"package_name": "PACKAGE_NAME",
"app_id": "UNIQUE IDENTIFIER",
"created_at": "2018-10-11T13:25:31.050004Z",
"framework": 4,
"aggregator": null,
"has_one_signal_user": false,
"type": 1,
"provider": null,
"credential": {
"server_key": "server_key",
"client_key": "client_key"
},
"active_users": 0,
"installation_count": 0,
"owner": "YOUR_EMAIL_ADDRESS",
"welcome_template": null,
"update_template": null,
"welcome_template_v2": null,
"update_template_v2": null,
"welcome_active": false,
"icon_url": null
}