حذف اپلیکیشن با وب‌سرویس پوشه

در پوشه بصورت کلی برای حذف نام اپلیکیشن خود می‌توانید از آدرس https://api.pushe.co/v2/applications/{platform}/YOUR_APPLICATION_ID/ بصورت زیر استفاده نمایید:

curl -X DELETE https://api.pushe.co/v2/applications/{platform}/YOUR_APPLICATION_ID/ -H 'authorization: Token YOUR_TOKEN' -H 'content-type: application/json'

مقادیر مجاز برای platform می‌تواند android و ios باشد.

کلیدفرمت کلیدتوضیحات
YOUR_APPLICATION_ID(‌اجباری)رشته(String)کلید YOUR_APPLICATION_ID در url اجباری می‌باشد.